A SZENT KERESZT OLTALMÁBA AJÁNLOTT BLOG. XVI. BENEDEK PÁPA ÉS ACKERMANN KÁLMÁN ATYA TISZTELETÉRE AJÁNLOTT BLOG.

2011. május 31., kedd

"Néked ajánljuk Szűzanyánk, a hónap legszebb alkonyát..."

Ma este van az utolsó 'májusi litánia'. Ebből az alkalomból még egyszer kiemelt módon szólni kell Szűz Máriáról. Mária a "szép szeretet Anyja". Ezzel a jelzővel is szokták illetni. A Sirák fia könyvének egyik mondata így szól: „Én vagyok a szép szeretet és a félelem, a megismerés és a szent remény anyja”. (Sir 24,24) (Ez toldalék bizonyos fordításokban.)
Prohászka Ottokár egykori székesfehérvári püspök sokat elmélkedett erről a témáról. Miben rejlik a Szent Szűz szépsége?
A szentéletű püspök így fogalmaz: "Az Istenközelség. Minden lélek annyiban nagy és szép, amennyiben Istenhez közel áll s e közelségét érzi s élvezi." "Ő az első szőlővesszeje annak a tőkének, - első virágos vesszeje a megtestesülés titokzatos gyökerének; azért az isteni szeretet és élet benne adja ki legigézetesebben erejét."
"Harmadik jellege nőiessége, kelleme; e vonásokat az biztosítja, hogy van egy szerelmes gyermeke, egy s egyetlen. A boldog szeretet kedvessé s szelíddé tesz; a kellem, a gratia, a szelídség virága. Ahol Isten gyermekszemekből néz édesanyja szemeibe, ahol a Végtelen gyermekdadogásban szólal meg: ott az anya arca okvetlenül magán hordozza a legmélyebb boldogság s a legszebb kellem kinyomatát; édes lesz. Az egyház érzése ezt kitalálta; azért mondja: «illos tuos misericordes oculos...!»" - írja még mindig Prohászka.
A Szent Szűz arcáról elmélkedve a püspök felidézi a mennyei jegyesség gondolatát, valamint azt, hogy "rajta pihen az isteni szeretetnek hajnali sugára". Isten templomává vált a Szűzanya. Az ő "lényén valami mennyei derű ömlik el, az Isten különös gondviselése, mely «scuto bonae voluntatis» szeretetének fényből s napsugárból szőtt pajzsával oltalmazza őt. Ő más klímának gyermeke; fölötte más csillagok járnak! Az elesett világ, még szentjeinek világa is, egy rombadőlt mennyország árnyékában állnak, felhős fölöttünk az ég; az ő ege derült. Az ő üdesége nem a letört virág szépsége. Klíma, fény, üdeség tekintetében, neki különleges világa van. Amennyit el bír nyelni az Istenszeretet hevéből, amennyi napsugár kell a belefektetett energiáknak, annyit nyer. Benne a természet a maga meg nem szentségtelenített eredeti pompájában lép föl s kegyelmének mértékét a szentekéhez nem hasonlíthatni. Ezt a szép lelket különálló gondviselés vezeti s az isteni remeklés ez új paradicsomának külön oltalmazó cherubja, külön őrangyala van. Ki ne vágyódnék látni őt? ki ne kérné forrón: «ostende mihi faciem tuam!» mutasd meg nekem arcodat!"
Elmélkedését így zárja: "Istennek öröme van a szent Szűzön. Öröme az a mély, csendes öröm, melyet az Írás «laetitia», - «deliciae»-nek nevez. A szent Szűz lelke Isten gyönyörűségének kertje, paradeisos."
Szent Josemaría Escrivá Az út című könyvében ezt írja: "A Boldogságos Szűz Mária, a ,,szép szeretet anyja'', békét teremt szívedben, ha bizalommal fordulsz hozzá, mikor nagyon is érzed, hogy húsból és vérből van." (504.)
XVI. Benedek pápa 2007. december 8-án az Angelus során elmondta, hogy Máriát beragyogja az Isten szeretete. "Milyen nagy ajándék, hogy anyaként van számunkra a Szeplőtelen Szűz Mária!" A fiatalokhoz szólt: "A mai fiatalok olyan környezetben nőttek fel, ahol a boldogság hamis üzenetét és modelljét terjesztik. Veszély ezen fiúk és lányok számára, hogy elveszítik a reményt abban, hogy az igaz szerelem teljesülhet, amely az élet céljához és öröméhez kell. II. János Pál pápa, tisztelt elődöm olyan sokszor felhívta a figyelmet a Szép szeretet Anyjára. Sokszor megtévesztik a fiatalokat és gyermekeket, hazug és korrupt szerelem áldozatává esnek, és a fogyasztás zsákutcájába húzzák őket. Még az olyan szent dolgok is, mint a test, mely Isten temploma - a fogyasztás áldozatává esnek. És amikor a fiatalokban a legszebb érzések jönnek elő, akkor történik meg velük mindez."
Mária a szeretet jegyében élte le életét. Ő magának a szeretetnek volt Anyja, mert "Isten a szeretet". Szeretettel fogadta el és nevelte fel Jézust. Szeretettel és türelemmel viselte el a szenvedéseket. Szeretettel várta pünkösd előtt a Lelket, akit Fia megígért. Együtt élt az apostolokkal szeretetben, amely az Egyház kezdeti képe volt. Szeretetben vétetett föl a mennybe, mert Isten tervét nem utasította vissza. Krisztus miatt vált szentté és széppé, mert 'köze' volt Krisztushoz. Krisztusban "választott ki minket Isten a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte" a szeretetben. (vö. Ef 1,4)

2011. május 30., hétfő

A zarándokhely: hit, kultúra, emberség - meghívó konferenciáraElsőáldozás

2011. június 5-én tizennégy gyermek először veszi magához az Eucharisztiában jelen lévő Jézus Krisztust! Ez nagy öröm számunkra, ezért lélekben már most készülünk a vasárnapi 08:30-as szentmisére. Ekkor szolgáltatja ki számukra először Ackermann Kálmán plébános az Oltáriszentséget.
Imádkozzunk értük, hogy az Úrral egyesülve egyre kedvesebb gyermekei lehessenek!

"Az eucharisztikus test és vér az a tulajdonképpeni ajándék, amelyet Krisztus hagyott jegyesére, az Egyházra. Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklikájában II. János Pál pápa beszél az Egyház "imádó csodálatáról az Eucharisztia páratlan ajándéka iránt" (48.p.), amely csodálatnak külső gesztusokban is ki kell fejeződnie:
"A misztérium magasztos tartalmát látva megértjük, hogy az Egyháznak az eucharisztikus misztériumba vetett hite nemcsak a benső áhítatban fejeződött ki évszázadokon át, hanem egész sor külső megnyilvánulásban is." (49.p.)
Következésképpen az a magatartás, amely a legjobban megfelel ennek az ajándéknak, a befogadó magatartás, a római százados alázatos magatartása, a gyermek magatartása, aki engedi magát megetetni. Ez fejeződik ki az eucharisztikus himnusz ismert soraiban is: "Az angyal ételét az ember élvezi (...) csodálatos csoda! Legfőbb Urát eszi a szolga, koldus, föld pora!"
Krisztus szava, mely arra hív, hogy Isten országát úgy fogadjuk, mint egy gyermek (vö. Lk 18,17), igen hatékony és szép gesztusban nyerhet kifejezést, ha az eucharisztikus kenyeret közvetlenül szájba és térdelve fogadjuk. Ez a rítus egyszerre fejezi ki megfelelő és szerencsés módon a római százados alázatos magatartását és az imádó csodálat gesztusát annak a gyermeknek a belső hozzáállásával, aki engedi magát etetni.
II. János Pál pápa is hangsúlyozta az eucharisztikus kenyér iránti tisztelet külső kifejezési formáinak szükségességét:
"Bár a 'lakoma' természete családiasságot sugall, az Egyház sohasem engedett a bizalmaskodó 'közvetlenség' kísértésének, mert nem feledkezett meg arról, hogy Jegyese az ő Ura. (...) Az eucharisztikus lakoma valóban szent lakoma, melyben egyszerű jelek mögött Isten szentsége rejtőzik. (...) A kenyér, mely megtöretik oltárainkon (...) az angyalok kenyere, melyhez csak az evangéliumi százados alázatával szabad közeledni." (in Ecclesia de Eucharistia, 48.)
A gyermeki magatartás a keresztény ember számára a legmegfelelőbb és legmélyebb magatartás akkor, amikor Megváltója előtt áll, aki őt saját Testével és saját Vérével táplálja, ahogyan ezt Alexandriai Szent Kelemen megindító szavai kifejezik: "A Logosz a gyermek számára minden: apa, anya, nevelő, tápláló. 'Egyetek', mondja Ő, 'és igyátok véremet!' (...) Ó, felfoghatatan misztérium!"

Az idézett szöveg Athanasius Schneider: Dominus est - egy közép-ázsiai püspök gondolatai a szentáldozásról c. könyvből származik. (Budapest, SzIT, 2010)

2011. május 29., vasárnap

Az apostolok buzgalmát utánozni

Az apostolok buzgalmával kell terjeszteni a keresztényeknek a feltámadt Krisztus örömhírét, és az evangélium gyógyító erejét a mai világban. XVI. Benedek pápa ezt hangsúlyozta ma délben a Szent Péter téren, ahol megszámlálhatatlan hívő sereg gyűlt össze, hogy hallgassa a Szentatya tanítását. Az olvasmányhoz hozzáfűzte, hogy Szamariában nem uralkodott nagy öröm, de amint az evangéliumot hirdették, boldogok lettek az emberek. Az evangélium hirdetése olyan, mint amikor a száraz földet az eső átitat - azonnal kizöldül. A pápa a szentekre is utalt: Borromeo Szent Károly a pestis idején, Boldog Kalkuttai Teréz anya pedig a leprások és szegények között ragyogtatta fel az evangélium örömét. Krisztus adhat egyedül szabadságot, nem a politika és gazdaság. Emlékeztetett elődjére, Boldog II. János Pálra, aki szintén nagy szerepet vállalt a misszióban, hogy a népekhez eljusson Krisztus örömhíre. Az új evangelizáció pedig nem megy önerőből, szükségünk van a Szentlélek erejére, akit Krisztus megígért.

XVI. Benedek Horvátországba utazik

Jövő hét szerdán a Szentatya Horvátországba utazik. A kétnapos apostoli látogatás már megfelelően elő van készítve - nyilatkozta a horvát püspöki konferencia elnöke, Marin Srakic. Kérte a híveket, hogy aki teheti, vegyen részt a pápai programokon. A média részéről 1200 újságíró lett regisztrálva, beleértve a külföldieket is. Josip Bozanic bíboros elmondta, hogy nagy jelentőségű a látogatás, hiszen Európa most Horvátországra figyel: közeleg a 2012-es csatlakozás. Ez abból a szempontból is fontos, hogy ezzel kifejeződik, Horvátország az európai népek családjába tartozik. Gordan Jandrokovic külügyminiszter dicsérte az állam és egyház együttműködését az előkészületek során. Ez a Szentszék és Horvátország közötti jó kapcsolatok megerősítése is. Hangsúlyozta, hogy a függetlenség ünneplésével esik egybe a pápalátogatás. Elmondása szerint "a Szentszék támogatja Horvátország csatlakozását az Európai Unióhoz".
A két nap várható költsége 1,6-1,8 millió euró. Az állam és az egyház fele-fele arányban osztozott a költségeken. A hívek nagy számban vesznek részt az eseményeken az eddigi becslések szerint. A plébániákon továbbra is kaphatóak az ingyenes jegyek.

Homília a mai vasárnapon

A húsvétot megelőző nagyhéten Jézus búcsúbeszédéből olvastunk napról napra. Azt a címet is lehetne adni, hogy az Úr végrendelete. Hiszen látta a reá váró szenvedéseket. Az apostolokat nyilván elszomorította, hogy Jézus ilyen nyíltan beszélt a szenvedéséről. Mások talán tiltakoztak. Ments Isten, veled Uram ez nem történhet meg. Nem igazán értették miről is van szó.
És most, húsvét után az elmúlt hetekben szintén János evangéliumából olvassuk Jézus búcsúbeszédét. De és ez nagyon fontos, hogy most már egészen új megvilágításba kerül. Hiszen a húsvéti események fényében értelmezzük. Így tárul föl igazi mondanivalója.
Ha időnk engedi, a héten vegyük elő családi Szentírásunkat, poroljuk le, üssük föl és olvassuk el még egyszer, kicsit átgondolva, átelmélkedve ezeket a szakaszokat.
Jézus imádkozik a tanítványaiért, imádkozik az apostolokért, és mintegy utólsó tanítást adja, utolsó szavai hangzanak el itt a földön. Sorban arról a kapcsolatról beszél, mennyire egységben kell maradni Ővele. Ekkor kapják az apostolok a szeretet parancsát. Ne felejtsük el, Jézus parancsot adott. És nem azt mondta, válogassátok meg, kiket akartok szeretni. És ebben az egy szóban sűrűsödik össze Jézus tanítása. Amire Ő tetteivel példát is adott.
A mai evangéliumban Jézus megígéri, hogy Vigasztalót küld nekünk, az igazság lelkét. A görög szentírásban ez a Paraklétosz, ami nem csak vigasztalót jelent, hanem védőt, szószólót, ügyvédet. Aki bennünk lakik, és így Jézus nem hagy magunkra minket. (...)
Az elmúlt hetekben kezembe került Szentatyánknak egy korábbi könyve, amelyet még bíborosként írt. A mustármag reménye címet viseli. Korábbi előadásaiból és beszédeiből idéznek, de található benne egy beszélgetés anyaga is. A könyvet 1979-ben jelentették magyarul.
„Az Egyház jövője ma csak azoknak erejéből fakadhat és fakad, akik mély gyökeret eresztettek, és hitük tiszta gazdagságából élnek. Nem azok építik az Egyház jövőjét, akik csak előírásokat gyártanak. Nem is azok, akik mindig csak az adott pillanathoz alkalmazkodnak. Azok sem, akik csak másokat bírálgatnak, de saját magukat tévedhetetlen mércének tekintik. Tehát azok sem, akik csakis a kényelmesebb utat választják, akik kitérnek a hitből folyó szenvedés elől, és hamisnak, elavultnak, zsarnokoskodásnak és törvényeskedésnek nyilvánítanak mindent, ami az embertől követel valamit.”
„Az Egyház jövőjét most is a szentek fogják újjáalakítani. Tehát olyan emberek, akik az éppen divatos frázisoknál többet vesznek észre. Olyanok, akiknek azért nagyobb a látókörük másoknál, mert életük nagyobb térségekre terjed ki.”
Örömről szóló hitvallása: 1978. aug. 26-án a pápaválasztás megtörténte után a Szentatyával Szt. Péter bazilika erkélyére lépett. A leírhatatlan öröm. Az emberek táncolni kezdtek, egy gyerek ugrált, idegen emberek egymás kezét szorongatták és boldogok voltak. Mintha az öröm szikrálya gyújtott volna föl mindenkit, és hatása alól senki sem vonhatta ki magát.
Mélyen megindító esemény volt. – emlékezik vissza Joseph Ratzinger, papságának 27. évében. (Isten kegyelméből 2005. ápr. 19-én másodszor is kilépett a híres erkélyre, de már mint XVI. Benedek pápa, és újra megadatott neki ugyanannak az örömnek és boldogságnak a megtapasztalása.)
Ez is a Szentlélek működésének ékes bizonyítéka. Aki engedi, hogy szívében az Isten lelke működjön, annak szívében béke lesz és öröm. Ez nem olyan öröm, amit mesterségesen idéznek elő, dobokkal, zakatoló ritmussal, aminek hatására az ember már már révületbe esik, a Lélek működését véli fölfedezni benne. Ennek semmi köze sincs a Szentlélekhez. Az igazi öröm nem parancsszóra alakul. Nem diktátorok hangos szavát követi.
Az igaz öröm mindig krisztusi. És a Szentlélek ajándéka. Belülről fakad, és soha senki se tudja elvenni, mert alapja éppen Krisztus föltámadása, és a hit, meg vagyunk váltva és földi életünk után pedig mennyei Atyánk hazavár minket. Ez az, amit egyik himnuszban a Lélek józan mámoraként említünk.
Ez az igazi öröm tehát, amelynek okáról az apostol szavai szerint szüntelenül készen kell állnunk, hogy tanúságot tegyünk. Ámen

Megj.: A beszéd egy budapesti templomban hangzik el húsvét 6. vasárnapján. Isten fizesse meg a mély gondolatokat!

Minden imádság mintája

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod,
Legyen meg a Te akaratod,
Amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma,
És bocsásd meg vétkeinket,
Miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
És ne vígy minket kísértésbe,
De szabadíts meg a gonosztól.

2011. május 28., szombat

A Lélek eljön, és segít

Húsvét 6. vasárnapjának evangéliuma  az időben visszavisz minket, ellentétben az eddigi, húsvéti időszakban olvasott evangéliumokkal. A ma hallott szavakat Jézus az emeleti teremben mondta el. A Szentháromság misztériuma feltárul ma: Jézus kéri majd az Atyát, hogy küldje el nekünk a Vigasztalót, a Szentlelket. A Parakletos nem csak gondoskodik rólunk, hanem segít, véd minket, ahogyan egy ügyvéd teszi. A Vigasztaló tudja, hogy mire van szükségünk, "még mielőtt kérnénk". Nem mi döntjük el, hogy mi számunkra a helyes és jó, hanem ráhagyatkozunk Istenre, aki majd megadja nekünk a kellő időben azt, amire éppen szükségünk van. Jézusnak nincsenek illúziói rólunk: tudja, hogy olykor gyöngék vagyunk. Ezért is van szükségünk a Vigasztalóra. A Szentlélek segít minket, amikor gyöngék vagyunk, és fel akarunk állni. Ő a mi társunk az idők végezetéig. Nem hagy árván minket Jézus: a teljes Szentháromság életébe akar bekapcsolni minket. Jelen van az Eucharisztiában és elküldi a Szentlelket is. Aki pedig őt látja, az az Atyát is látja. És ha szeretetben élünk (vö. Isten a szeretet), akkor megmaradunk Benne. Ez a Szentháromságos élet titka.
Kérjük Szűz Máriát, hogy példája nyomán hallgassuk Jézus szavát, rátaláljunk Istenre, és ne zárkózzunk el a Szentlélek éltető kegyelme elől.

XXIII. János pápa imádsága

Mennyei Atyám!
Hálát adok neked az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újra ébredt lelkem legyen egészen a tiéd! Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint te: mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tetteimből pedig a krisztusi szeretet sugározzék reá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe. Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő. Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban. 
Végül add meg, hogy mindenkit legalább parányit vezessek közelebb Szent Fiadhoz a Szűzanya által. Ámen.

2011. május 27., péntek

Ahol a spiritualitás és a művészet találkozik

XVI. Benedek pápa tegnap a Santa Maria Maggiore bazilikában imádkozott és mondott beszédet az olasz püspökök társaságában. A Szentatya és a püspökök Itália egyesülésének évfordulója alkalmából jöttek össze. Beszélt Szűz Máriáról, aki az egység anyja az olaszok számára is. A politikai egyesülés a közös vallási és történelmi múltban gyökerezett. A pápa utalt a bazilika szépségére: ez egy jelentős és "gyönyörű bazilika, ahol a spiritualitás és a művészet találkozik" mintegy szövetségben egymással. A 150 évvel ezelőtti politika a pápákat arra buzdította, hogy az egész olasz népet bízzák a "Mater Unitatis", azaz az egység Anyjának oltalmába. Az egyházmegye feladata továbbra is, hogy ez a kezdeményezés továbbra is megmaradjon, mint a következő nemzedékekért való aggodalom jele. Május hónapjáról szólva elmondta, hogy ilyenkor szép hagyomány Máriának szentelni a hónapot. Mária iránti tiszteletünk leginkább a rózsafüzér imádkozásában nyilvánul meg, hiszen a sok jót, amit Istentől kapunk azt Mária által kapjuk meg. Az imádságról elmondta, hogy annak csúcspontja a liturgiában van, amelyet az Egyház élő hagyománya őrzött meg. Az Egyház nem változik, nem kerül ellentmondásba a hagyománnyal. A pápa emlékeztetett arra, hogy ezt a bazilikát szentelték elsőként Isten Anyja, Szűz Mária tiszteletére nyugaton. Ezután tovább megy: Boldog II. János Pál pápa 2000-ben a Szent Kaput megnyitotta, és Máriára bízta a jubileumi évet. Az ima segít felismerni az Urat, aki életünk középpontja. Mária a modell számunkra, hogy szemléljük az Urat. II. János Pál tanított minket, hogy az ember számára Krisztus az egyetlen igazság, és ehhez az út Mária. Felhívta a figyelmet az Efezusi zsinatra (431), mely a bazilika kapujába van gravírozva. Ekkor védte meg az Egyház azt a dogmát, hogy Mária "Theotokosz", vagyis Istenszülő. Kifejezi az egységet, mely Krisztus emberi és isteni természetében van.
Minden embernek lehetősége van az újjászületésre, és Isten akaratát élni. A hit hidat képez az emberek és kultúrák között. Olaszország büszke lehet rá, hogy az Egyház nagy részt vállalt 150 évvel ezelőtt az egyesülésben. Az Egyház nem kívánja "felváltani a politika felelősségét", de nem adja fel, hogy "támogassa az alapvető emberi jogokat". A tapasztalat, hogy Isten győzőtt a halál felett, ad reményt számunkra ma is.
A Szentatya Máriára bízta Olaszországot. Azért imádkozott, hogy a politikai erők felnőjenek az összefogás lehetőségének felismeréséhez, hogy az ország javának és előmenetelének ügyét mindenki érezze közös feladatának és a megoldásokat együtt keressék - akár az ellenzékkel együtt is. Mária példája egy igazságosabb társadalom előtt nyitja meg az utat, hogy felfedezzük újra az emberi szív mély értékeit. Az Istenszülő ösztönzi a fiatalokat a család támogatására, a betegek segítésére. Segít, hogy könyörögjünk a Szentlélek kiáradásáért, aki segít felismerni az Urat.

Istenem, szükségem van rád

Boldog John Henry Newman: Istenem, szükségem van rád

Istenem, szükségem van rád,
hogy taníts napról napra,
minden napnak a követelménye
és szükséglete szerint.
Add meg nekem, Uram,
a lelkiismeretnek azt a tisztaságát,
amely csak a te sugallatodat érzi
és fogja fel.
Fülem süket,
nem hallom hangodat.
Szemem homályos,
nem látom jeleidet.
Csak te tudod élessé tenni szememet,
megtisztítani és megújítani szívemet.
Taníts meg arra,
hogy ott üljek lábadnál,
és hallgassam a szavadat.

2011. május 26., csütörtök

A gyöngék imája

Dsida Jenő: A gyöngék imája

Jó Uram, aki egyként letekintesz
bogárra, hegyre, völgyre,
virágra, fűre, szétmáló göröngyre, - 
Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz
csak nagyon-nagyon gyönge.

Mert pókháló és köd a szív,
selyemszőttes az álom,
pehelykönnyű és szinte-szinte semmi
s én erőtlen kezem
még azt sem tudja Hozzádig emelni.

De azért vágyaim ne dobáld a sárba,
ami az Óceánnak
legdrágább, legkönnyesebb gyöngye!
Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz
csak gyönge, nagyon gyönge.

2011. május 25., szerda

Szent Patrik imája

Szent Patrik: Úti imádság
Uram, Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem,
Pajzsomként lebegj fölöttem,
jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam...
Amen.

2011. május 24., kedd

Liszt-év 2011. Programajánló

fotó: mozartknabenchor.at
Szentendre város zenekara, a Szentendrei Kamarazenekar a vele évtizedek óta baráti és munkatársi viszonyban álló Mozart Knabenchor osztrák fiúkórussal közösen adja elő Liszt Ferenc Koronázási miséjét a szentendrei Péter-Pál templomban május 29-én délután 4 órai kezdettel.
Liszt a Koronázási misét 1867-ben arra az ünnepi szentmisére komponálta, melynek keretében magyar királlyá koronázták Ferenc József császárt és hitvesét, Erzsébetet. A szertartás a Budavári Mátyás templomban történt, ez az esemény tett pontot a történelmi jelentőségű kiegyezés végére. Liszt Ferencre emlékezve különösen széppé és jelentőssé teszi a szentendrei hangversenyt, hogy azon magyar és osztrák muzsikusok közösen adják elő ezt a zeneművet, az osztrák kórus vezető karnagya, Peter Lang vezényletével. (kultura.hu)
Ezen a napon este 18:00-kor templomunkban is hangverseny lesz, melyen pomázi óvónők énekelnek. Megfontolandó ezért mindkét esemény, de aki autóval megy Szentendrére, az még éppen hazaérhet az itteni koncertre.
A Szentendrei Kamarazenekar 1978 novemberében alakult, alapító tagjai a szentendrei zeneiskola tanárai és volt növendékei voltak, majd a tagság fokozatosan bővült a Szentendre környéki településeken lakó muzsikusokkal és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola hallgatóival. Alapító karmestere, Fenyő Gábor ma is a zenekar vezetője. A zenekar fokozatosan fejlődött és ezzel párhuzamosan egyre népszerűbb lett a szentendrei közönség körében. Az immár több mint 30 év alatt hagyománnyá vált az évente megrendezett Virágvasárnapi hangverseny, az augusztus 20-ai ünnepi koncert, a karácsonyi és az újévi hangverseny. Az eltelt évek alatt a Kamarazenekar külföldi kapcsolatokat is kiépített, Szentendre testvérvárosain kívül osztrák kórusokkal. E kapcsolat keretében sok közös hangversenyt adott a nagy nemzetközi hírnévvel is rendelkező, bécsi székhelyű Mozart Fiúkórussal. (dunakorzo.info)
Belépőjegy: 1500 Ft
Jegyek kaphatók: Tourinform Szentendre (26/317-965, -966) és a koncert előtt a helyszínen

Liszt Koronázási miséjét eredeti "környezetben" is meghallgathatja a budapesti Belvárosi Főplébániatemplomban 2011. június 26-án.

Assisi Szent Ferenc imája

Uram, tégy engem a békéd eszközévé,
hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik,
hogy a megbocsátás szellemét vigyem oda, ahol széthúzás van,
hogy harmóniát vigyek oda, ahol békétlenség van,
hogy hitet vigyek oda, ahol kételyek vannak,

hogy örömöt vigyek oda, ahol szomorúság lakik.
Uram, add meg nekem, hogy én vigasztalhassak ahelyett, hogy engem vigasztalnának,
hogy én értsek meg másokat ahelyett, hogy arra vágynék, engem értsenek meg,
hogy szeressek inkább, minthogy engem szeressenek.
Mert aki elfelejti magát, az találja meg,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre. Ámen

2011. május 23., hétfő

Imádság

Az elmúlt héten a húsvéti időszak "Regina caeli" imádságát hallhatták a honlapon minden délben. Ezen a héten minden nap egy imádság jelenik majd meg. Ebben ösztönöz minket XVI. Benedek pápa is, aki az elmúlt hetekben szerdánként az imádságról beszélt.
Ma Szent Ágoston imájával kezdünk. (Vasárnap egy igen ismert és gyakori imádság lesz majd, amely a továbbiakban "mintául" szolgál számunkra...)

Uram, Istenem, én reményem, hallgass meg engem!
Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe,
Adj erőt mindenütt. Arcod látására törekedjem.
Önts belém reményt, hogy minden lépéssel közelebb kerüljek hozzád.
Te ismered erőmet, és gyöngeségemet.
Őrizd az egyiket, gyógyítsd a másikat.
Te juss eszembe mindenütt!

2011. május 22., vasárnap

Meghívó

A gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon szeretettel meghívja az egyházzenei szakképzés végzős diákjainak vizsgaliturgiáira.
1. POLIFÓN VESPERÁS A HÚSVÉTI IDŐBEN
2011. május 31-én, kedden este 7 órakor a Herminamezői Szentlélek Plébániatemplomban (Budapest XIV., Kassai tér 2.)
2. ÜNNEPI SZENTMISE MENNYBEMENETEL HETÉBEN
2011. június 10-én, pénteken de. 10 órakor a Premontrei Plébániatemplomban (Gödöllő, Fácán sor 3.) (A templom megközelíthető a gödöllői vonat- és HÉV-állomástól gyalog kb. 5 perc alatt, a felüljáró után az egyetemtől jobbra haladva, majd balra a második utca.)
Minden érdeklődőt mindkét alkalomra nagy szeretettel várnak a végzős tanulók:
MANNINGER ÁGOTA, LAK FERENC és CSER ÁGOSTON

A két alkalom részletes programja:
POLIFÓN VESPERÁS A HÚSVÉTI IDŐBEN - 2011. május 31-én, kedden este 7 órakor
Orgona bevezetés
Alleluia/Nonne cor – díszes körmeneti gregorián alleluja-tétel
Domine, ad adiuvandum (négyszólamú 16. századi spanyol invocatio)
Antiphona sola: Alleluia quarti toni
122. zsoltár
124. zsoltár (négyszólamú zsoltározással)
125. zsoltár (négyszólamú zsoltározással C. Porta feldolgozásában)
Responzórium: Dicant nunc
G. P. da Palestrina: Ad cenam Agni (négyszólamú 16. századi himnusz-feldolgozás)
Magnificat-antifóna: Exivi a Patre
J. Walther: Magnificat octavi toni (négyszólamú 16. századi feldolgozás)
C. de Morales: Regina cæli (négyszólamú 16. századi Mária-antifóna)
Orgona befejezés

Orgonál és vezényel: MANNINGER ÁGOTA és LAK FERENC
Közreműködik: A PREMONTREI GIMNÁZIUM EGYHÁZZENEI TAGOZATÁNAK KÓRUSA

ÜNNEPI SZENTMISE MENNYBEMENETEL HETÉBEN - 2011. június 10-én, pénteken de. 10 órakor
Gyülekező ének: Mennybe ment Krisztus (ÉE 118)
Introitus: Viri Galilæi (gregorián introitus a Graduale Romanumból)
Galileai férfiak (ÉE 562)
Kyrie: Kyrie ’Lux et origo’ – I. mise (ÉE 471)
Alleluia: Alleluia/Ascendit Deus (gregorián alleluja a Graduale Romanumból)
Offertorium: G. P. da Palestrina: O Rex gloriæ
Sanctus: Sanctus – I. mise (ÉE 472)
Agnus Dei: Agnus Dei – I. mise (ÉE 473)
Communio: Psallite Domino (gregorián communio a Graduale Romanumból)
Énekeljetek az Úrnak (ÉE 564) négyszólamú zsoltározással
Szentségi ének: Üdvözlégy, Oltáriszentség (ÉE 171)
Hálaadás: Liszt F.: O salutaris hostia
Záróének: Krisztus mennybe fölmene (ÉE 119)
Orgona befejezés: J. S. Bach: D-dúr prelúdium

Orgonál és vezényel: CSER ÁGOSTON
Közreműködik: A PREMONTREI GIMNÁZIUM EGYHÁZZENEI TAGOZATÁNAK KÓRUSA, VALAMINT BALOGH P. PIUSZ O.PRÆM., KOCSIS CSABA ÉS GESZTESI-TÓTH LÁSZLÓ.

"Aki engem látott, látta az Atyát"

XVI. Benedek pápa mai 'Regina caeli' imádságát és szavait a Szent Péter téren közel 60.000 zarándok hallgatta. Beszédében kiemelte, hogy az Istenben és Jézus Krisztusban való hit elválaszthatatlan, ugyanaz. Isten Krisztusban mutatta meg arcát. Szent Ágoston nyomán elmondta, hogy először az utat kell ismerni (Jézust), és úgy juthatunk csak el a célhoz, az Atyához. Jézus Krisztus megtestesülése, halála és feltámadása által a bűn rabságából megmentett, és Isten gyermekeinek szabadságát ajándékozta nekünk.

2011. május 21., szombat

A Katekizmus a bérmálásról

Az alábbiakban részleteket olvashat a Katolikus Egyház Katekizmusából a bérmálással kapcsolatban.
A bérmálás hatásai
A szertartásból nyilvánvaló, hogy a bérmálás szentségének hatása a Szentlélek sajátos kiáradása, amint az egykor, pünkösd napján az Apostolokkal történt.
Ezért a bérmálás növeli és elmélyíti a keresztségi kegyelmet:
mélyebben meggyökereztet bennünket az istengyermekségben, melyben azt mondhatjuk: "Abba, Atya" (Róm 8,15);
erősebben egyesít bennünket Krisztussal;
gyarapítja bennünk a Szentlélek ajándékait;
 tökéletesebben kapcsol az Egyházhoz;
 nekünk ajándékozza a Szentlélek sajátos erejét, hogy Krisztus igaz tanúiként szóval és cselekedettel terjesszük és védelmezzük a hitet, Krisztus nevét bátran valljuk meg és ne szégyenkezzünk a Kereszt előtt.
 "Emlékezzél arra, hogy lelki pecsétet kaptál: a bölcsesség és az értelem Lelkét, a tanács és az erősség Lelkét, a tudás és a jámborság Lelkét, a szent félelem Lelkét, és őrizd meg, amit kaptál! Megpecsételt téged az Atyaisten, megerősített téged az Úr Krisztus, és a zálogul adta a Lelket a szívedbe."
A bérmálást, a keresztséghez hasonlóan, melynek beteljesedése, csak egyszer szolgáltatják ki. A bérmálás ugyanis a lélekbe eltörölhetetlen lelki jegyet (karaktert) nyom, ami annak a jele, hogy Jézus Krisztus egy keresztényt Lelkének pecsétjével megjelölt, és fölülről származó erőbe öltöztette, hogy az Ő tanúja legyen.
Ez a "karakter" tökéletesíti a hívők keresztségben kapott általános papságát. A megbérmált "megkapja a hatalmat, hogy a Krisztusba vetett hitet nyilvánosan mintegy hivatalból (quasi ex officio) szavakkal megvallja".
Összefoglalás

 1315 "Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria elfogadta Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Amikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy kapják meg a Szentlelket. Mert még egyikükre sem szállt le, hanem csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Akkor rájuk tették kezüket, és megkapták a Szentlelket." (ApCsel 8,14-17)
A bérmálás tökéletesíti a keresztségi kegyelmet; szentség, melyet a Szentlélek azért ajándékoz, hogy mélyebben meggyökereztessen az istengyermekségben, erősebben beletestesítsen Krisztusba, erősebb kötelékkel kössön az Egyházhoz, szorosabban fűzzön az Egyház küldetéséhez, s támogasson abban, hogy a keresztény hitről tanúságot tegyünk szóval, melyet tettek követnek.
A bérmálás -- mint a keresztség is -- a keresztény ember lelkébe lelki pecsétet, eltörölhetetlen jegyet nyom; emiatt az életben csak egyszer vehető fel.
Keleten e szentséget közvetlenül a keresztség után szolgáltatják ki, és követi az Eucharisztiában való részesedés; ez a hagyomány a keresztény beavatás három szentségének egységét emeli ki. A latin egyházban e szentséget akkor szolgáltatják ki, amikor a bérmálandó eléri az értelem használatának korát, s kiszolgáltatása általában a püspöknek van fönntartva, annak jelzésére, hogy ez a szentség megerősíti az egyházi köteléket.
A bérmálandónak, aki elérte az értelem használatának korát, meg kell vallania a hitet, a kegyelem állapotában kell lennie, akarnia kell a szentség fölvételét, és késznek kell lennie arra, hogy vállalja Krisztus tanítványának és tanújának feladatát az egyházi közösségben és a földi dolgok közepette.
A bérmálás szertartásának lényege a szent krizmával való megkenés a megkeresztelt ember homlokán (Keleten más testrészein is), kézrátétel és e szavak kíséretében: "Vedd a Szentlélek ajándékának jelét" (a római szertartásban); "a Szentlélek ajándékának pecsétje" (a bizánci szertartásban).
Amikor a bérmálás a keresztségtől függetlenül történik, e két szentség összetartozását többek között a keresztségi ígéretek megújítása is kifejezi. A szentmisében történő bérmálás a keresztény beavatás szentségeinek egységét emeli ki.

Bérmálás2011. május 22-én este 18:00-kor a pilisszentkereszti templomban szentmise keretében a bérmálás szentségét kiszolgáltatja Dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, főiskolai rektor.
Imádkozzunk érte és a bérmálandó fiatalokért!

2011. május 20., péntek

Felújítás

A Szentkereszti Polgári Kör Egyesület már május 10-én hírt adott arról, hogy a Kántorház bejáratát felújították. "A felújítás során átfestettük a kerítést, leburkoltuk a bejárati teraszt, korlátot helyeztünk fel, lefestettük az épület udvari lábazatát és virágokat ültettünk." - fogalmaz a honlap. A Kántorházban számos kulturális programot, előadást és kiállítást tartanak.

"Isten a jókedvű adakozót szereti” (2Kor 9,7)
Hála és köszönet a felújításért!   

Tudta-e, hogy...?

Domenico Beccafumi: Krisztus alászáll a poklokra
...a rózsafüzér imádkozása során a tizedek után mondott ima az ún. 'Fatimai könyörgés'. Ezt ugyanis a jelenések során tanította meg a Szűzanya: "Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra." 
Oratio Fatimae
Domine Jesu, dimitte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori,
perduc in caelum omnes animas, praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent. Amen.


O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived’ do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

A bérmálás szentségéről

Plébániánkon Húsvét 5. vasárnapján lesz a bérmálás. Ebből az alkalomból a szentségről írtunk egy rövid összefoglalót.
A szertartáskönyv így fogalmaz a bérmálásról: "A megkereszteltek a bérmálás szentségének felvételével haladnak tovább a keresztény beavatás útján. Részesednek a Szentlélek kiáradásában, mint az apostolok, akikre Urunk pünkösd napján küldte el a Szentlelket." Erőt kapnak a megbérmáltak, hogy tovább hirdessék Jézust, hasonlóvá váljanak hozzá, és építsék Testét, az Egyházat. A bérmálás rendes kiszolgáltatója a püspök, aki ezt szentmise keretében végzi. Lényeges részei: a keresztségi ígéretek megújítása, kézrátétel, megkenés krizmával.
Eredetileg a bérmálás és a keresztelés egy időben történt. Origenész az Apostolok Cselekedetei nyomán ezt mondja: "Megkereszteltek minket a látható vízben, és megkereszteltek minket a krizmával való megkenésben."
Jézus a Szentlélektől felkent, vagyis Messiási, aki a Lélek erejében Isten hatalmának közvetítője. Jézus Krisztus neve után a hívőket 'keresztényeknek' nevezik: a Szentlélek felkente, megpecsételte és lelki jeggyel megjelölte őket.
Lukács evangélista egyik fontos szempontja az Apostolok Cselekedeteiben, hogy a kézrátétel által a hívők egységbe lépnek a jeruzsálemi Egyházzal. Péter és János elmennek Szamáriába, és ott a kézrátétel által a hívők részesülnek a Szentlélekben.
A szertartás elemei a különböző egyházakban változtak, és nem voltak azonosak. Tertullianus így írja le a bérmálás sorrendjét: a víz fürdője, megkenés krizmával, majd kézrátétel. Cyprianus a beavatásban három szentséget különböztet meg: a vízkeresztséget, a lelki keresztséget és az Eucharisztiát. Szent Ambrus szerint a keresztség beteljesítése a bérmálás, amikor a Lélek kiárad hétszeresen a megkereszteltre. Szent Ágoston is így gondolja, valamint hozzáteszi, hogy a bérmálás szentsége (a püspöki kézrátétel) által elnyerjük az örök életet és a szeretet adományát.
Az Egyház tanítása a bérmálás szentségéről a különféle zsinatokban és a pápák megnyilatkozásaiban látható meg. 300 körül az Elvirai zsinaton azt mondják, hogy annak a betegnek, aki részesült a keresztség szentségében (súlyos betegsége miatt), annak a püspök elé kell járulnia a bérmálás végett, hogy betelejesítse a keresztség szentségét. III. Ince pápa 1204-ben ezt írja: "A homlok krizmával való megkenése jelzi a kézrátételt, amelyet már néven megerősítésnek mondanak, mivel az a Szentlelket az erő növekedése adja. Ezért, bár a többi megkenést (...) egyszerű pap vagy presbiter érvényesen szolgáltatja ki, ezt csakis főpap, vagyis a püspök kötelessége kiszolgáltatni, mivel egyedül az apostolokról olvassuk, akiknek a püspökök a helytartói, hogy kézrátétellel adták át a Szentlelket." (DH 785)
A Trentói zsinat a reformátorokkal szemben ezt állítja: "Ha valaki azt állítaná, hogy a megkereszteltek bérmálkozása fölösleges szertartás, és nem valódi és sajátos értelemben vett szentség; vagy hogy valaha ez nem volt egyéb, mint valami hitoktatás, amellyel a felserdüléshez közeledők hitükről számot adtak az egyház színe előtt: legyen kiközösítve" (DH 1628).
A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium dokumentuma megerősíti azt a gondolatot, hogy a világi hívők apostolsága részvétel az Egyház üdvözítő küldetésében, amelyre "maga az Úr rendeli őket a keresztséggel és a bérmálással" (LG 33).
Karl Rahner gondolataival zárjuk az összefoglalót:
"A keresztény hívő sokszor kerülhet olyan helyzetekbe, amelyekben önzetlen hűséget és szeretetet várnak tőle, de így cselekedni csak akkor lesz képes, ha (kifejezetten vagy burkoltan) feltétel nélkül Istenre hagyatkozik, aki a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusban visszavonhatatlanul odaígérte magát az embereknek. Ilyen tettekkel elsősorban a bérmálás által megerősített és elkötelezett kereszténynek kell tanúságot tennie, meg kell mutatnia, hogy ő Isten ígéreteinek hordozója. Mivel a felebaráthoz való viszonyunkban a szavaknak is nagy jelentőségük van és az emberi élet olykor elkerülhetetlenül a szó által válik valósággá, ezért a "felhatalmazottaknak" az Egyház hivatalos igehirdetését megelőzően szavakban is tanúságot kell tenniök. Az a keresztény élet, amely tökéletesen elrejtett bensőségbe menekül, szükségképpen elfonnyad - alapjában véve lehetetelen is. Magától értetődő ezért, hogy Isten emberek iránti igényéről tett tanúság, amelyre a bérmálás kegyelme képesít, sok esetben szavakban kifejezett tanúság is lehet a mindenkori élethelyzetnek, az egyes emberek képességének és tehetségének megfelelően. A lélek mélyére visszahúzódó néma kereszténységet nem lehet kereszténységnek nevezni."

2011. május 19., csütörtök

Megszentelő úton

Szent Jakab,
a zarándokok védőszentje
Örömteli esemény falunk számára, hogy polgármesterünk pénteken reggel a szentmise után gyalog megy el Csíksomlyóra. Az egyéni vállalásában imádságunkkal segítjük őt itthonról. Nemrég pedig a Szent Jakab Zarándokutat (El Camino) mutatták be fotókkal az érdeklődőknek. Ezek kapcsán most a zarándoklatról írunk.
A zarándoklat teológiájának gyökereit és alapjait az Ószövetségben találjuk. A hit alapvető magatartása az úton levés Isten felé, mely nem csupán a hívő ember szent hely felé igyekvése. Ábrahám a hit példaképe az Újszövetség embere számára is. Ő hittel engedelmeskedett Istennek, ezért tudta elhagyni szülőföldjét és családját. Dávid vallomása is az, hogy "mi csak jövevények vagyunk", nem ez a hely a mi örökké tartó lakásunk, otthonunk.
A zarándoklat a zsidó ember alapélménye. Ez főleg a Zsoltárok könyvében derül ki: A 39. zsoltár megfogalmazza az emberi élet mulandóságát, majd ismételten kijelenti: "...jövevény vagyok, zarándok, mint őseim mind." A Kivonulás könyve pedig előírta az év során kötelező zarándoklatokat: húsvétkor, pünkösdkor és a sátoros ünnepen el kellett zarándokolni Jeruzsálembe. Ezt tudjuk például a nagyhétre készülve is, amikor olvassuk Jézus szenvedésének történetét (az ünnepre sokan mentek fel...).
Jézus életét is meghatározták a zarándoklatok. Szülei az első napokban felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák a templomban. Lukács evangéliuma szerint Jézus egész élete a Jeruzsálem felé zarándoklás volt. Ott teljesedett be ugyanis az Írás az ő megváltó halálával és feltámadásával.
A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium dokumentuma elénk tárja, hogy az Egyház zarándok Egyház:
"Amíg tehát el nem jön az Úr a maga dicsőségében és vele mind az angyalok (vö. Mt 25,31), és a halál szétrombolása után alá nem lesz vetve Neki minden (vö. 1Kor 15,26-27), addig tanítványai közül egyesek a földön zarándokolnak, mások a földi életből eltávozva tisztulnak, ismét mások megdicsőült állapotban vannak, és "tisztán látják magát a háromszemélyű egy Istent, amint van"; más fokon és más módon, de valamennyien egyek vagyunk Isten és a felebarát ugyanazon szeretetében, és ugyanazt a dicsőítő himnuszt énekeljük Istenünknek. Mert Krisztus valamennyi híve az ő Lelkének birtokában összeolvad az egy Egyházba, és egymáshoz kapcsolódik őbenne (vö. Ef 4,16). Az úton levőknek és a Krisztus békéjében elszenderült testvéreknek egysége a legkevésbé sem szakad meg, sőt az Egyház mindig vallott hite szerint a lelki javak közösségében erősebb lesz. Abból következően ugyanis, hogy az égiek bensőségesebben egyesülnek Krisztussal, az Egyház egészét megszilárdítják a szentségben, nemesebbé teszik istentiszteletét, melyet itt a földön bemutat, és sokféleképpen hozzájárulnak az Egyház további épüléséhez (vö. 1Kor 12,12-27). Hiszen ők az örök haza polgárai, ott vannak az Úrnál (vö. 2Kor 5,8), és őáltala, ővele és őbenne szüntelenül közbenjárnak értünk az Atyánál, bemutatván érdemeiket, melyeket a földön szereztek Jézus Krisztus, Isten és az emberek egyetlen közvetítője által (vö. 1Tim 2,5), mindenben az Úrnak szolgálva és a saját testükben kiegészítve azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből testének, az Egyháznak javára (vö. Kol 1,24). Nagy segítséget nyújt tehát gyöngeségünknek az ő testvéri gondoskodásuk."
A zarándoklatban kinyilvánul az Egyház katolikussága és sokszínűsége is. A fiatalok, a betegek, a családok, a szomorkodók és a bővelkedők, ez mind az Egyház élő teste. Ezért a zarándoklat nemcsak az üdvösség titkának, hanem az Egyház élő valóságának a megtapasztalása is.
2010-ben XVI. Benedek pápa Santiago de Compostelába zarándokolt Szent Jakab sírjához. Ottani beszédében kiemelte, hogy zarándokútra kelni nem más, mint hogy az ember kilép önmagából azért, hogy Istennel találkozzon. "A Compostelai jubileumi szentévben, mint Péter utóda, zarándokként kívántam eljönni Szent Jakab házába, amely most ünnepli felszentelésének 800. évfordulóját. Amikor átöleltem Jakab szobrát az Egyház minden gyermekéért, tagjáért imádkoztam. Isten mindannyiunkat átölel és átformál szeretete által. Az Egyház Isten ölelése, amelyben az emberek is megtanulják átkarolni felebarátaikat, embertársaikat felfedezve bennük Isten képmását és hasonlatosságát. Ez az, amely létünk legmélyebb igazságát alkotja és ahonnan a valódi igazság származik. Az Egyház minden erejével az emberi személyt és méltóságát kívánja szolgálni, továbbá az igazságot és a szabadságot."
A zarándoklatok motivációja igen sokféle lehet. Gyógyulásért, hálából, bűnökért, különféle célok és szándékok vezethetik az embert a zarándoklat során. Van egyéni és van csoportos. Tehát a zarándoklat mindenféleképpen megszentelő út, amely során Istenhez kerül közelebb az ember. Ez utána kihat a közösségre is, és tágabb értelemben pedig az egész Egyház javát szolgálja.

2011. május 18., szerda

A pápa Castel Gandolfoban marad

Az idei nyáron XVI. Benedek pápa nem utazik el az Észak-Itáliai hegyekbe, ugyanis a Jézusról szóló könyvének harmadik részét szeretné írni. Ezért tölti nyári szabadságát Castel Gandolfoban.
Nyáron elődje is rendszeresen kirándult az Alpokban, ahogyan ezt a szokást ő is megtartotta 2010-ig. Ekkor mondott le a szokásos hegyi kirándulásokról.
A szerdai audienciák július 6-27. között elmaradnak.

I. János pápa emléknapja

Ma az Egyház Szent I. János vértanú pápról emlékezik meg. Ő volt az 53. pápa. 523. augusztus 13-án választották meg, rövid pontifikátusáról alig tudunk valamit. Az biztos, hogy életének ebben a szakaszában nagy próbát kellett kiállnia. A világi és egyházi hatalom Itáliában elhidegült egymástól, viszont kelet szorosabb kapcsolatba került a pápával. Egy Constantius nevű kisbirtokos gyermekeként Toszkánában látta meg a napvilágot. A papi hivatást választotta, és lassan az egyik legbefolyásosabb egyházi méltóság lett. 523-ban egy hetes vita után választották meg pápának. Az Egyház stabilitásáért küzdött.
Pontifikátusának legjellemzőbb momentuma konstantinápolyi útja volt, amely megalapozta sikerét és halálát is. Az újraegyesített Egyház keleti részén, a bizánci császár, I. Justinus szigorú, fanatikusan vallásos uralkodása váltotta ki I. János utazását. Justinus császár ugyanis 523-ban szigorú rendeletet hozott a birodalmában élő ariánusok ellen. Vallásuk megtagadása mellett arra kényszerítette őket, hogy a keresztényektől elfoglalt templomokat visszaadják. Ennek a híre hamarosan elért Itáliába is, ahol az osztrogótok királya, Nagy Theodorik elítélte a bizánci üldözéseket. Theodorik ugyanis maga is ariánus volt, ezért vallásának védelmére kelt. Ellenére volt az is, hogy az egyház egységesen I. Justinus döntése mellé állt, ráadásul a római szenátus titokban támogatta a császár itáliai ambícióit. Így aztán azonnal követeket küldött Konstantinápolyba, hogy így érvényesítse befolyását a bizánci császári udvarban. A követség tagjai között négy hűséges szenátor volt, és a legátus vezetőjének I. Jánost tette meg. A pápát a dühös király rákényszerítette erre az útra. Jánosnak azt is kikötötték, hogy bírja rá a császárt rendelete visszavonására, adja vissza az elvett templomokat és térítse vissza az arianista hitre azokat, akik kényszerből vették fel a keresztséget.
A pápának tehát Bizáncban az eretnekség támogatása mellett kellett volna kiállnia. Mindenesetre a konstantinápolyi követség elindult. I. János személyében a történelemben először látogatott el Konstantinápolyba római pápa. Így aztán nem csoda, hogy a kikötőben soha nem látott tömeg gyűlt össze, hogy láthassák Szent Péter utódját. A császár fényűző fogadást tartott I. János tiszteletére, és amikor találkoztak I. Justinus a pápa előtt a földre borult. A Hagia Szophia katedrálisban János újra megkoronázta a császárt, és ekkorra a kelet minden egyházi vezetője Konstantinápolyba érkezett, hogy hűségükről tegyenek tanúbizonyságot a pápának. A legátus hosszú időt töltött el a Keletrómai Birodalom központjában, de eredeti céljáról csak alig esett szó. I. Jánosnak csak azt sikerült elérnie, hogy néhány templomot visszaadjanak az ariánusoknak. 526. április 19-én húsvéti misét celebrált a Hagia Szophia katedrálisban Epiphanius, konstantinápolyi pátriárka aszisztálásával. Ezután Nagy Theodorik követsége hazaindult Rómába.
Eközben Rómában Theodorik már megkapta a híreket, és I. János kudarcát. Éktelen haragjában megölte apósát és egyik filozófusát. Minden haragját a pápára összpontosította, és nem érdekelte, hogy Róma egyházi hatalma végre újra tetőpontján van keleten. Amikor I. János hajója befutott Róma kikötőjébe, a diadalittas pápát azonnal letartóztatták. A király azzal vádolta meg I. Jánost, hogy összejátszott a császárral. Ravennába vitette az egyházi vezetőt és ott valószínűleg halálra éheztette.
Ünnepét a XII. században vették fel a római naptárba, és azt a Szent Péter Bazilika kriptájába való temetése napján, május 27-én tartották. 1969-ben emléknapját halála napjára, május 18-ára helyezték át. (wiki)

2011. május 17., kedd

Domine Deus!

Verdi Petite Messe Solennelle 'Domine Deus' tételét halljuk a felvételen Andrea Bocelli előadásában. A tétel szövege latinul és magyarul:
"Dómine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,"

"Urunk és Istenünk, mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,"

2011. május 16., hétfő

A hit hirdetése

A feltámadás tanúiként tudjuk, hogy a Jézus Krisztusban való hitet kell hirdetnünk, "akár alkalmas, akár alkalmatlan." (2Tim 4,2) Ez az elsődleges feladata például a katolikus médiának is. Többször belefogtunk már sorozatokba, de úgy látjuk, nem tudunk rendszerességet produkálni, hiszen "sok a dolgunk". Most essék szó a hit hirdetéséről, a hitre való nevelésről. Azért is fontos éppen most, a napokban beszélni erről, mert XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenete ösztönzését érezzük. A húsvétra a katekumenekkel, a keresztségre készülőkkel együtt várakoztunk és készültünk. Húsvétkor mi is megújítottuk keresztségi fogadalmunkat, és most elindulunk a hit további útján: hirdetni akarjuk a feltámadás tanúiként Isten országának örömhírét.
A II. Vatikáni zsinat "Gravissimum educationis" dokumentuma felhívja a figyelmet arra, hogy "minden embernek - bármilyen fajhoz, társadalmi osztályhoz vagy korosztályhoz tartozzék -, személyi méltósága folytán elidegeníthetetlen joga van a neveléshez..." Ez elsősorban az emberi nevelés, tehát amely minden embert a világon megillet: ehhez pedig nélkülözhetetlen a család. A dokumentum folytatja: "Minden kereszténynek - mivel a vízből és Szentlélekből való újjászületés által új teremtménnyé lett, Isten fiának hívják és valóban az is - joga van a keresztény nevelésre. E nevelés nem csupán az emberi személy imént leírt érettségére törekszik, hanem főként arra, hogy a megkereszteltek, miközben fokozatosan megismerik az üdvösség misztériumát, napról napra jobban tudatára ébredjenek az ajándékként kapott hitnek; tanulják meg - elsősorban a liturgikus cselekmények által - az Atyaistent lélekben és igazságban imádni (vö. Jn 4,23), s életüket új emberként igazságban és igaz életszentségben élni (vö. Ef 4,22-24); hogy eljussanak az érett férfikorra Krisztus teljességének mértéke szerint (vö. Ef 4,13), és gyarapítsák a misztikus Testet. Ezenkívül hivatásuk tudatában tegyenek tanúságot a bennük élő reményről (vö. 1Pt 3,15), s fáradozzanak a világ keresztény formálásán, mely által a Krisztustól megváltott ember teljes szemléletébe fölemelt természetes értékek az egész társadalom javát szolgálják. Ez a Szent Zsinat tehát emlékezteti a pásztorokat súlyos kötelességükre, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy e keresztény nevelésben minden hívő részesüljön, főleg az ifjak, akik az Egyház reménységei."
A keresztény nevelés tehát komoly felelősség. Felelősség a minőségben, mely a krisztusi minőséget jelenti. A minőség soha nem csaphat át mennyiségbe: nem akarunk tömeggé válni mint keresztények, hanem az Igazság tanúi akarunk lenni. Misszionálni kell és élni az új evangelizáció adta lehetőségekkel és kötelességekkel, azonban csakis az Igazságra szabad elvezetni a tévelygő vagy nem hívő embereket. A minőség az Istenséget jelenti és az emberséget is. Isten elvárja, hogy váljunk szentté, mert ő is Szent. Jézusban viszont teljesen hasonlóvá vált hozzánk (a bűnt kivéve), és megszentelte életünket megváltó kereszthalála által. A nevelés minősége azt jelenti, hogy a hit tartalmát adjuk át, bevezessük a szentségi életbe a fiatalokat, vagy éppen a nem hívőket. Nyugaton érdekes tendencia van jelen az Egyházban: míg sokan az egyházi adó befizetési módja ellen tiltakozva "kilépnek", annyian, vagy még többen csatlakoznak a Katolikus Egyházhoz. Őket is az Igazságra kell vezetni. Az Eucharisztia a legnagyobb köztünk lévő szentség, amelyben meglátjuk az Isteni Igazságot, melyet hirdetnünk kell.
Az iskolának óriási szerepe van a nevelésben. Korunkban, amikor a személyes jogok előtérbe kerülése olykor akadályt teremt a nevelés számára, nehéz minőségi hitoktatást vagy nevelést elképzelni. Jó Pásztor vasárnapja (hivatások napja) után mondhatjuk a már említett zsinati dokumentummal együtt: "Szép és felelősségteljes mindazok hivatása, akik a szülők segítőiként és a társadalom megbízottaiként nevelői feladatra vállalkoznak az iskolákban; e hivatás sajátos szellemi és szívbéli adottságokat, nagyon gondos fölkészülést, állandó megújulási és alkalmazkodási készséget kíván."
A szülők gyermekük megkeresztelésekor arra vállalkoztak (fogadták meg Isten előtt), hogy gyermeküket a katolikus hit szerint nevelik. A keresztszülők pedig ezt segítendő álltak ott. A szülő tehát az elsődleges fázisa a gyermek hitben való növekedésének. Ha ő nem akarja gyermekét hitre nevelni, önszántából csak egy jó példa vagy egy csoda segítheti előbbre a hit útján.
"Hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot." (1Kor 9,16) Szent Pál apostol ezen szavai mellbevágóak.
Tuba Iván morálteológus így fogalmaz: "A hitre nevelés célja az érett hit és az elkerülhetetlen hitválságok higgadt kezelése. A nevelőnek óvakodnia kell minden keserű kritikától, és olyan hitre vezetnie, amely képes megkülönböztetni a maradandót a változótól. A hit nagykorúsága felé úgy haladunk, ha készek vagyunk az igazságot tettre váltani (Jn 3,21). Intellektuális nehézségekre értelmes indoklással kell válaszolni. Hitválság idején a legfontosabb kritérium az abszolút becsületesség az igazság keresésében. Bármilyen nehézségben alapkérdés lelkiismeretünk becsületessége. A nevelő akkor segíthet mások nehézségein, ha bizalommal vannak iránta. A növendékeket kész válaszok helyett rá kell vezetni az igazság keresésére, hogy személyesen elsajátítsák.
A hitre nevelés egészét három egymást metsző körrel lehet ábrázolni: 1/ Megismerni Istent, amint Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta magát; 2/ megismerni az embert, akinek hivatását Isten kinyilatkoztatta az Istenemberben, tekintettel az emberiség tapasztalatára és közös megfontolására; 3/ megtanulni imádkozni, miközben az ima hit és élet integrációjának értendő. Igazi hitre nevelés lehetetlen, ha dogmát és morált szétválasztjuk."
A "Fides et ratio" enciklikát Boldog II. János Pál pápa írta 1998-ban. Ennek két részét idézzük fel. Az első fejezet Jézusról szól, aki kinyilatkoztatja az Atyát. Ő azt mondja, hogy aki Őt látja, "látja az Atyát is". (Jn 14,9) Jézus búcsúbeszédében sokat beszél Atyja és közte lévő kapcsolatáról.
"A zsinat tanítja, hogy "a kinyilatkoztató Istennek a hit engedelmességével tartozunk". E rövid, de fontos kijelentés a kereszténység egyik alapvető igazságára világít rá. Mindenekelőtt arra, hogy a hit engedelmes válasz Istennek, ami föltételezi, hogy Istent a maga istenségében, transzcendenciájában és végtelen szabadságában ismerhesse meg. Isten, aki elvárja, hogy abszolút transzcendenciájának tekintélye miatt ismerjék meg, megadja az általa kinyilatkoztatott dolgok hihetőségi bizonyítékait is. Az ember a hitével beleegyezését adja ezen isteni tanúságtételhez. Ez azt jelenti, hogy teljesen és fönntartások nélkül elismeri a kinyilatkoztatott dolgok igazságát, mert maga Isten kezeskedik értük. Ez az embernek ajándékozott és ki nem követelhető igazság mint személyek közötti kapcsolat jelenik meg, és arra készteti az észt, hogy nyíljék meg az igazság előtt és fogja föl annak mély értelmét. Ezért a cselekedetet, amellyel Istenre bízzuk magunkat, az Egyház mindig úgy tekintette, mint alapvető döntés idejét, mely az egész személyt magában foglalja. Az értelem és az akarat teljesen szellemi természete szerint jár el, hogy az ember olyan cselekedetet hajthasson végre, melyben kinek-kinek a szabadsága teljesen megnyilvánulhat. A hitben tehát a szabadság nem egyszerűen jelen van, hanem jelen kell lennie. Sőt, a hit teszi lehetővé mindenkinek, hogy szabadságát a lehető leginkább kifejezze. Más szóval, a szabadság nem az Isten-ellenes választásokban teljesedik be. Valójában hogyan is lehetne a szabadság hiteles használatának tekinteni a vonakodást, hogy az ember megnyíljon az előtt, ami lehetővé teszi teljes kibontakozását? A hitben az ember léte legjelentősebb cselekedetét teszi meg; a szabadság ugyanis eljut az igazság bizonyosságára, és eldönti, hogy benne fog élni."
A másik szakasz az igazság keresésének útjáról szól. Pál apostol egy hozzánk közel álló Istent hirdetett, akinek közelsége nem tagadta meg az emberré levést sem.
"Az ember különböző korokban különféle módokon bizonyította, hogy képes e legmélyebb vágyának kifejezésére. Az irodalom, a zene, a festészet, a szobrászat, az építészet, s termékeny elméjének minden más műve e kutatás-vágyának kifejezési eszközei lettek. Különösen a filozófia vállalta magára e feladatot, s az ember ezen egyetemes törekvésének megfelelő eszközeivel és tudományos lehetőségeivel ki is fejezi.
"Minden ember törekszik a tudásra", s e törekvés tárgya az igazság. A mindennapi élet mutatja, mennyire törekszik mindenki arra, hogy megtudja: a pusztán hallott szavakon túl valójában a dolgok hogyan is állnak? Az egész látható teremtésben az ember az egyetlen lény, aki nemcsak a tudásra képes, hanem tud is e tudásról; ezért érdeklődik mindannak tényleges igazsága után, ami számára érzékelhető. Senki sem lehet közömbös tudásának igazsága iránt. Ha az ember valamit hamisnak talál, minden további nélkül elveti; ha ellenben fölfedezheti az igazságot, megelégedettséget érez. Ezt mondja Szent Ágoston is, amikor így ír: "Találkoztam néhány emberrel, akik be akartak csapni másokat, de senkivel nem találkoztam, aki azt akarta volna, hogy becsapják." Akkor számít joggal felnőttnek az ember, amikor erői szerint különbséget tud tenni az igaz és a hamis között, s így saját ítéletet mond a dolgok hiteles igazságáról. Ez oly sok kutatás oka, főként a tudományok területén, melyek a legutóbbi évszadokban annyi eredményt értek el, hogy elő tudják segíteni az egész emberiség igazi haladását."
A hit, mely az Eucharisztiából fakad, és amelyet át kell adnunk minden körülmények között, tanúságtétel is. Zárásként XVI. Benedek pápa "Sacramentum caritatis" apostoli buzdításából idézünk:
Az ünnepelt szent misztériumokból fakadó első és alapvető küldetés az életünkkel való tanúságtétel. Az ajándék feletti csodálat, melyet Isten Krisztusban adott nekünk, új erőt ad létünknek, hogy az Ő szeretetének tanúi legyünk. Akkor válunk tanúkká, amikor cselekedeteink, szavaink és létmódunk által valaki Más jelenik meg és közli magát. Elmondható, hogy a tanúságtétel az eszköz, mellyel Isten szeretetének igazsága eléri az embert a történelemben, és meghívja, hogy szabadon fogadja be ezt a radikális újdonságot. A tanúságtételben Isten kiteszi magát az ember szabadsága kockázatának. Maga Jézus, a hűséges és igazmondó tanú (vö. Jel 1,5; 3,14), azért jött, hogy tanúságot tegyen az igazságról (vö. Jn 18,37). E gondolatsorban föl kell idéznem az őskeresztények kedvelt gondolatát, mely nekünk, mai keresztényeknek is szól: az önfeláldozásig, a vértanúságig tartó tanúságtételt az Egyház története folyamán mindig úgy tekintették, mint az új lelki kultusz csúcspontját: "adjátok oda a testeteket" (Róm 12,1). Gondoljunk például Szent János tanítványa, Szmirnai Szent Polikárp vértanúságára: az egész drámai történetet liturgiaként írták le, sőt, olyan eseményként, melyben maga a vértanú vált Eucharisztiává. Gondoljunk arra az eucharisztikus tudatra is, melyet Antiochiai Szent Ignác fejez ki vértanúságával kapcsolatban: úgy tekinti magát, mint "Isten búzája", és a vértanúságban "Krisztus tiszta kenyere" akar lenni. A keresztény ember, aki a vértanúságban föláldozza az életét, teljes közösségbe lép Jézus Krisztus húsvétjával, és ő maga válik Ővele együtt Eucharisztiává. Ma is vannak az Egyházban vértanúk, akikben felülmúlhatatlanul megmutatkozik az Isten iránti szeretet. De még ha nem is kérik tőlünk a vértanúságot, tudjuk, hogy az Isten előtt kedves kultusz megkívánja a belső készséget a vértanúságra, és megmutatkozik a világ előtt tett örömteli és meggyőződéses tanúságtételben, a következetes keresztény életben azon körülmények között, ahova az Úr meghív, hogy hirdessük Őt.

A Szentatya programjai a következő hónapokban

Guido Marini pápai szertartásmester bemutatta a Szentatya idei nyári programját (utazásait). Június 4-én és 5-én Horvátországban tesz apostoli látogatást. Június 19-én San Marinoban teszi ugyanezt. Augusztusban az Ifjúsági Világtalálkozóra utazik (18-21). Szeptember 11-én Anconába megy. Szeptember 22-25. között pedig szülőhazájába, Németországba látogat.
A következő nagyszabású program a Santa Maria Maggiore bazilikában lesz, ahol május 26-án az olasz püspökökkel együtt misézik Itália egysülésének 150. évfordulója alkalmából.
Augusztus 15-én Castel Gandolfoban mutat be szentmisét Szűz Mária Mennybevétele ünnepén. (radiovaticana.org/ted)

2011. május 15., vasárnap

XVI. Benedek pápa ismét a békét sürgette

Mai "Regina caeli" imádságában XVI. Benedek pápa ismét felszólított a Líbiai békére és elsősorban a párbeszédre. A mintegy húszezer zarándok jelenlétében hangsúlyozta a további vérontás mellőzését. Imájáról biztosította ugyanakkor az ott élőket: imádkozik a békéért és a közjó helyreállításáért.
A mai vasárnapi evangélium kapcsán kérte a híveket, hogy imádkozzanak a püspökökért és papokért, hogy hűek és bölcsek legyenek, valamint megfeleljenek szolgálatukban. Kiemelte, hogy saját elképzeléseinket is Isten akarátnak kell alávetni. Ma különösképpen kell Jézus szavára figyelni, amikor olyan sok más hang szól. Ezért van szükség arra, hogy a pásztorok Isten szavát prédikálják és az ő szentségeit kiszolgáltassák.

Vasárnap a Vatikánban

Említettük, hogy a Szent Péter bazilikában ma reggel a római rítus rendkívüli formájában mutattak be szentmisét. Tekintse meg a misén készült képeket (2.) és videót.
Új sorozatunkban minden nap más-más "Regina caeli"-t hallhatnak. Minden nap 12:00-kor kerül fel a videó, amelyen egy-egy zeneszerző által megzenésített "Regina caeli" hallható. Most ismert népénekünket hallhatják először: Mennynek Királyné Asszonya!... A sorozat jövő vasárnapig tart.

Pásztornak lenni jó

Jó Pásztor vasárnapja van, és a nyelvvel játszva mondhatjuk: pásztornak lenni jó. Természetesen ez áll a foglalkozásra is, valamint a lelki-pásztorságra is. Most elkalandozunk, és az egyházi jelentéstől elvonatkoztatva megnézzük, milyen a pásztorok élete valójában.
A hortobágyi Pásztormúzeum honlapján ezt olvassuk:
A pásztorok az Idő gyermekei. Pásztorként létezni, amikor a tájba ágyazva jelenik meg az ember - kiemelt létállapot. A pásztorkodás szelíd beavatkozás a természet rendjébe: bármilyen más gazdasági tevékenység (legyen az bányászat, vagy növénytermesztés, miegyéb, melynek során a Föld mellét felhasogatjuk) sokkal erőszakosabb. A pásztorkodás hagyja leginkább érintetlenül az adott tájat - ha nem viszik túlzásba túllegeltetéssel, akkor a tevékenység a "megülök, megfigyelek, megőrzöm" szent hármasának fogságában zajlik.
A pusztában élő pásztorok nem használtak állandó épületek maguk, illetve állataik részére. A legtöbb ősi hortobágyi pásztorépítmény - a vasaló, a szárnyék vagy a kontyos kunyhó - igen egyszerű, de praktikus, elsősorban nád felhasználásával készült. Az állatok itatására szolgáló gémeskutak a magyar puszta jelképévé váltak. Vasaló: Felül nyitott nádból készült építmény, főzésre szolgált. Seggenülő hodály (megj.: elnézést, de a szöveget átvettük): nádból készült építmény, melyben az állatok pihentek. Télen kellemes meleg, nyáron hűvös. Teteje a földig ért. A pásztortársadalom tagjai között voltak telkes jobbágyok, s nemesek fiai is. A nagy értékű vagyont ugyanis az uradalmak nem bízták nincstelen emberekre. Ilyen elvárásokat csak a jószágért felelő számadó juhásszal szemben támasztottak, aki vagyonával felelt a nyáj épségéért. A címeres pásztorok valóságos dinasztiákból kerültek ki. A bojtárokat a számadó fogadta fel, ő felelt értük. A kisbojtárok az otthoni rokon gyerekek közül került ki. A pásztorok társadalmában hierarchikus rend uralkodott. A számadó (juhok esetében a bacsu), vagyonával felet a nyájért, az ő szava döntött. utána következett az öregbojtár. Rendszerint nős ember volt egy kis vagyonkával. A bojtárok fiatal, nőtlen emberek voltak, még a katonai szolgálat előtt álltak, a kisbojtár és a tanyás még gyerekember. Ez a rangsor kifejeződött a bérekben is. A tanyás dolga volt az ebéd elkészítése a vasalóban, ő vitte ki az ebédet, táplálta a pásztortüzet.
A pásztorok rangját az is meghatározta, hogy hol szolgált. A legrangosabb a hortobágyi pásztor volt. , valamint az is számított, hogy melyik jószágfajtát őrizte. A legfontosabbak a csikósok, vagyis a ménekre vigyázó pásztorok.
Viseletüket a bő kék nadrág és ing jellemzi, melyhez barna vagy fekete mellényt viselnek. A nyári nap melegétől a nemezes fekete kalap védi őket. A fehírruha az asszonyszűtte vászonból készült: ing és gatya, a felsőruha kibélelésére szolgált.
A ranglétra második fokán a marhapásztorok, vagyis a gulyások állnak, őket követik a juhpásztorok, a juhászok. Viseletük a suba, vagyis a juhszőrből készült vállra teríthető kabát volt. A subához három juh gyapja szükséges. Minél gazdagabb volt valaki, annál több juh gyapjából készítette a subáját. A ranglétra legalsó fokán a kondások, azaz a disznópásztorok álltak. Az ő viseletük szegényes és egyszerű volt, bő fehér nadrág és ing. Cipőként, csizmaként lábszárra tekert bőrszíjat hordtak.

Jézus idejében is éltek pásztorok...
A száz báránnyal rendelkező pásztor közepes gazdagságú, saját maga, családja segítségével legeltet. Minden este megszámolja a bárányokat, mielőtt betereli azokat az akolba. A pásztor, mikor észreveszi, hogy hiányzik egy báránya, a keresésére siet, hiszen, ha nem találja meg, a bárány elpusztul a sivatagban. Mikor megtalálja, vállára veszi és hazaviszi.
A mai evangéliumhoz kapcsolódóan: Jézus korában az akolnak nem mindig volt ajtaja, csak egy nyílást hagytak rajta, ami előtt keresztbe fekve aludt a pásztor. Így éjjel a ragadozók nem tehettek kárt az állatokban. A pásztor minden próbálkozásra felébredt és elkergette a veszélyforrást. Ha tehát egy rabló vagy tolvaj akart behatolni, a falon mászott át, nehogy felébressze a pásztort. Ilyen értelemben a pásztor valóban lehetett ajtó.
Az összes teremtmény közül a juh a legbátortalanabb, leggyámoltalanabb. Keleten a pásztornak fáradhatatlanul, szüntelen gondoskodnia kell nyájáról. Valamikor rossz volt a közbiztonság a fallal körülvett városokon kívül. Körös-körül a határszéli nomád törzsek rablói, sziklák rejtekében meghúzódó ragadozók lesik, hogy "megdézsmálhassák" a nyájat. A pásztor őrhelyén vigyáz, tudja, hogy saját élete is veszélyben forog. Jákob, aki Lábán nyájait őrizte Hárán pusztáin, így írja le fáradhatatlan munkáját: "Nappal a hőség emésztett, éjjel pedig a hideg; és az álom távol maradt szemeimtől" (Ter 31,40). Az ifjú Dávid, amikor atyja nyáját őrizte, egyedül találkozott az oroszlánnal és a medvével, s megmentette karmaik közül az elveszett bárányt. 
Amint a pásztor vezeti nyáját sziklás dombokon, rengetegen át, vad szakadék mentén a folyóparti dús legelőkre, amint figyeli őket a hegyekben magányos éjszakákon, védi a tolvajoktól, szelíden gondoskodik a gyöngékről, betegekről, élete egybefonódik az övéivel. Bármekkora is a nyáj, a pásztor minden juhot ismer. Mindegyiknek neve van, melyre válaszol, ha a pásztor hívja. Ahogyan a földi pásztor ismeri juhait, úgy ismeri az isteni Pásztor is a világban szétszóródott nyáját. 

A juhok összetartanak, hallgatnak gazdájukra, aki szívesen él velük együtt, és áldozza fel akár életét is értük. Egy nyájért élni tehát mindenféleképpen jó, akkor is, ha nem vagyunk egyformák...

A nyáj természetesen lehet sokszínű is - néha így:

2011. május 14., szombat

"Hogy életük legyen..."

A teológiában van egy elv, miszerint az evangéliumban fölösleges dolgokat nem írtak le. Így van ez a most vasárnapival is. Szerepel benne egy mondat: „de ők nem értették, mit mondott”. Ugyanakkor nem régen hallottuk Jézustól Tamás kapcsán: „Boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek.” Hogyan függenek össze ezek, és mi a tartalmuk? 
A hitünk egy kincs, amelyet szüntelenül ápolni kell és továbbadni. Az Egyház minden alkalommal megerősíti bennünk hitünket. Vasárnap és nagyobb ünnepeken elimádkozzuk a Hitvallást, a kereszteléskor meg kell fogadni a hitet és a hit szerinti nevelést, de így van ez húsvétkor és a bérmáláskor is. Nem válhat ugyanakkor elavulttá a hitvilág és a hívő magatartás. Ez egy olyan "láncreakció" (a hit továbbadása, tehát a keresztség, nevelés...), amely által nem lesz kevesebb annak a hite, aki kapja. Legfeljebb fejlődnie kell a hitben, amely viszont Isten kegyelme által történhet meg. Nagyböjtben hallottuk a vak meggyógyítását: Isten kegyelme nyitotta fel szemét. Tamás pedig felismerte Jézusban az Istent, aki felment a fára értünk, bűnösökért. Most pedig Jézus azt mondja, hogy ő a kapu, akin keresztül bejuthatunk Isten országába. 
A hittan alapvetően Jézus Krisztus megismerésére irányul. Megismerni a szavát a Szentírásban, megismerni a szentségeit, az Egyházának történetét... Ezek csupán ismeretek, de ha hívő módon és imádkozva tanuljuk hitünket, akkor megismerhetjük Istent. Ezért fontos olvasni a Katekizmust, a Szentírást, vagy éppen dogmatikus írásokat.
XVI. Benedek pápa ezt mondta beiktatási szentmiséjén: 

Az ókori Keleten szokásban volt, hogy a királyok magukat népük pásztorának nevezték. Ez volt hatalmuk jelképe, egy cinikus kép: a népek olyanok voltak, mint a bárányok, amelyek felett a pásztor kedve szerint rendelkezett. Míg a minden emberek pásztora, az élő Isten maga is báránnyá lett, a bárányok oldalára állt, azokéra, akiket eltiportak, megöltek. Így fedte fel, hogy valójában milyen a jó pásztor: „Én vagyok a jó pásztor… Életemet adom juhaimért”, ezt maga Jézus mondja (Jn 10,14). Nem a hatalom vált meg, hanem a szeretet! Ez Isten jele: Ő maga a szeretet. Hányszor szeretnénk, hogy Isten erősebben mutatkozzon meg! Hogy keményen büntessen, győzze le a rosszat, és hozzon létre egy jobb világot. 
Minden hatalmi ideológia ezzel igazolja magát, így igazolja azt, amikor lerombolja mindazt, ami a haladást, az emberiség szabadságát gátolja. Mi szenvedünk Isten türelméért. De nem kevésbé van szükségünk mindannyiunknak az ő türelmére. Isten, aki báránnyá lett, azt mondja, hogy a világot a Keresztrefeszített váltotta meg és nem a megfeszítők. A világot Isten türelme megszabadítja, az emberek türelmetlensége pedig lerombolja. 
A pásztor egyik jellemzője az legyen, hogy úgy szereti a rábízott embereket, amint Krisztus szeret, akit szolgál. „Legeltesd juhaimat”, mondja Krisztus Péternek, és nekem is ebben a pillanatban. Legeltetni azt jelenti, hogy szeretni, szeretni azt jelenti, hogy az ember kész szenvedni is. Szeretni annyit tesz: megadni a juhoknak az igazán jót, Isten igazságának, igéjének táplálékát, táplálni az Ő jelenlétével, amit az Oltáriszentségben ad.
Aki ezt felismeri, az csakis a hitből képes megtenni azt. Aki az Oltáriszentségben felismerte Jézus Krisztust, az már a hit egy bizonyos fokán van, és képes a szabadságra. Barsi Balázs ezt írja:
Csak a hitben kezdjük látni, hogy milyen az a szakadék, amelyből kiment minket Krisztus, mert ekkor már a szabadulás sodrásába kerültünk. Aki sodródik, az nem tud reflektálni. Elfoghatja rémület, de azután át is adhatja magát a sodródásnak és nem fél többé. S mivel biológiai élete még nem jutott kátyúba, érzékei jól működnek, ez a nagy sodródás a bűn felé egyáltalán nem tűnik számára tragédiának. Csak aki a szabadulás sodrásába került, az rendelkezik azzal a távlattal, hogy beletekintsen egy pillantással az örvénybe, az alatta megnyílt seolba, az alvilágba. Egy horgászegyesület, egy jótékonykodó humanitárius klub, vagy egy jól működő bűnbanda tagjaként nem látjuk az elveszettség mélységeit. A felületesség, illetve a lefelé történő sodródás nem teszi lehetővé, hogy helyesen lássunk.

Jézus sokszor mondja magáról a ma is hallott "Én vagyok" kifejezést. Ez istenségét, Atyjával való egységét fejezi ki. A "pásztor" Jézus kormányzói hatalmára utal, hiszen "neki adatott minden hatalom". Ám ez a hatalom nem azonos a földi értelemben vett hatalommal. Az isteni hatalom nem is képes visszaélni hatalmával, míg az emberi ezt gyakran megteszi. 
Mit jelent az, hogy ők nem értették (az apostolok) Jézust? Mit jelent az, hogy nem ismerték fel, csak a kenyértörésben? Mit jelent az, hogy - a múlt vasárnap nyomán - valami mintha akadályozta volna őket látásukban? A mai evangéliumból és elmélkedésből megérthető: a földiesség. Aki ezzel a világgal foglalkozik, és csak ebben a világban él, az elzárja magát az isteni elől. Ám aki felismeri Istent a világban (természet, emberek, Egyház, szentségek...), az lesz képes szabadon, jézusi módon élni. És ha jézusi módon él, akkor meglátja Istent, mert Jézus az ajtó. Jézus megváltó halálával kinyílt a Mennyország kapuja, szabad utunk lett Istenhez. Egy a feladat: parancsai szerint élni - mégpedig a szeretet parancsa szerint. Csak rá kell hallgatni, nem szabad idegenre hallgatni. Ez is képesség, ahogyan a juhokban: azok ugyanis nem mennek másfelé, csak az igazi gazdájuk hangja után!
Végül zárjuk elmélkedésünket Bolberitz Pál gondolatával:
Jó Pásztor vasárnapján elmélkednünk kell arról, hogy mindnyájan részesedünk különfajta fokozatban az Úr Jézus isteni pásztori hatalmából. Nem mindegy tehát, hogy milyen módon működünk együtt ezzel a megváltásból fakadó, objektív részesedéssel. Hogyha a saját gyengeségünk leplezésére visszaélünk a hatalommal és ha önmagunkat állítjuk a középpontba, akkor ellentmondunk annak a küldetésnek, ami részesedés Jézus pásztori hatalmából. Ám, ha együttműködünk vele, akkor egész életünket hivatásnak tekintjük. A hivatás abban különbözik a foglalkozástól, hogy a foglalkozás csupán a pénzkeresésre irányul, továbbá arra a szabad időre tekint, amely az ,,igazi'' foglalatosság, mivel a pénzszerző foglalatosság csak nyűg. Ezzel szemben a hivatás kitölti az ember egész életét úgy, hogy még a magánéletében sem tud szabadulni ettől a felelősségtől. A mi szóhasználatunk helytelenül bizonyos foglalkozásokra szűkíti le a hivatás fogalmát, jóllehet minden emberi foglalatosság hivatás kell, hogy legyen, hiszen mindnyájan egy alapvető hivatásnak vagyunk a szolgái: ez a keresztény hivatásunk. Nem tehetünk semmit az életünkben anélkül, hogy ne keresztény hivatással, keresztény küldetéssel és keresztény felelősséggel tegyük. Következésképp bármit teszünk, mindig kell tudnunk felelôsséget vállalni másokért, akiket - épp foglalkozásunk vagy életállapotunk révén - az Úr elénk hoz. Ezt azonban sohasem szabad tolakodva tennünk. Nem szabad rákényszeríteni önmagunkat másokra. Ennek a szolgáló készségnek figyelmességben, tapintatosságban és szeretetben kell megnyilvánulnia. Ez az, ami bennünket Krisztus pásztori szolgálatában részesít, és ezáltal tesszük jelenvalóvá Jézust, a jó Pásztort mindennapi életünkben. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...