A SZENT KERESZT OLTALMÁBA AJÁNLOTT BLOG. XVI. BENEDEK PÁPA ÉS ACKERMANN KÁLMÁN ATYA TISZTELETÉRE AJÁNLOTT BLOG.

2011. november 30., szerda

Karácsonyi ajándék - A világ világossága

Magyar nyelven is megjelent A világ világossága című interjúkötet, melyben Peter Seewald beszélget XVI. Benedek pápával. A könyvet a Duna International kiadó adta ki novemberben. 
"Az egyháztörténetben még sohasem esett meg, hogy egy pápa személyes és közvetlen interjú formájában megszólalt és válaszolt volna a feltett kérdésekre. E beszélgetés puszta tényének is már jelentős új hangsúlya van. XVI. Benedek elvállalta, hogy szabadsága idején rendelkezésemre áll július utolsó hetében, hétfőtől szombatig. Ám mennyire lesznek szabadok a válaszai?" Peter Seewald előszavából (Az említett július 2010-ben volt.)

2011. november 29., kedd

Úrangyala magyarul

Nagy öröm mindannyiunk számára, hogy ezentúl magyar nyelven is olvasható a pápa vasárnapi beszéde. Köszönjük a szerkesztőnek az áldozatos munkát!
Az új honlap itt érhető el.

2011. november 28., hétfő

Advent 2011

Elindult adventi blogunk! Olvassa minden nap!

Szavazás

Blogunkon két szavazási (közvélemény-kutatás) lehetőség van. Az egyik az imádkozási szokásáról, a másik pedig a II. Vatikáni zsinat dokumentumaiban való jártasságáról szól. Ez utóbbi egyben figyelemfelkeltő is, mivel 2012-ben lesz a zsinat 50 éves évfordulója. Bízunk benne, hogy talál időt a dokumentumok olvasására. 
"Amikor a II. Vatikáni Zsinat újra meghatározta az Egyház hite és a modern gondolkodás bizonyos lényegi elemei közötti viszonyt, egyben felülvizsgálta, sőt [108] korrigálta is bizonyos történelmi döntéseit, de ebben a látszólagos szakításban is megtartotta és elmélyítette saját benső természetét és valódi identitását. Az Egyház mind a zsinat előtt, mind utána ugyanaz az egy, szent, katolikus és apostoli Egyház, amely az időben zarándokol; zarándokútját „a világ üldözései és Isten vigasztalása között folytatja”, az Úr halálát hirdetve, amíg el nem jön (ld. Lumen Gentium, 8)." (forrás: Részletek a Szentatya „Expergiscere homo” kezdetű, 2005. december 22-én a karácsonyi üdvözletek átadása alkalmából a Római Kúriához intézett beszédéből. ford. Deák Viktória Hedvig OP)

2011. november 27., vasárnap

Öröm, dicséret, hála

Azt a küldetést kaptuk, hogy a világban "az életet szolgáló nép" legyünk, ezért hirdetésünknek az élet Evangéliuma igazi és sajátos ünneplésévé is kell válnia. Ennek az ünneplésnek az a célja, hogy szertartásai, jelképei, cselekményei figyelemfölkeltő erejével értékes és jelentős hellyé váljon, ahol továbbadjuk ennek az Evangéliumnak a szépségét és nagyságát. ...
Itt az ideje, hogy valamennyien magunkévá tegyük ezt a látásmódot, és újra képessé váljunk arra, hogy vallásos ámulattal telt lélekkel csodáljunk és tiszteljünk minden embert, miként VI. Pál egyik karácsonyi üzenetében buzdított erre. E kontemplatív látástól serkentve a megváltottak új népe nem tud mást tenni, mint hogy az öröm, dicséret és hála himnuszára fakad az élet fölmérhetetlen ajándékáért, annak a meghívásnak a misztériumáért, mely minden embert a kegyelem életére hív Krisztusban, és végnélküli közösségre a Teremtő és Atya Istennel. (II. János Pál: Evangelium vitae)

2011. november 26., szombat

Adventtől Vízkeresztig Szentendrén

A közeli Szentendre megújult történelmi belvárosa gazdag programmal vár mindenkit Adventtől Vízkeresztig. Vasárnaponként gyertyagyújtás, óvodások és iskolások műsora, forraltbor és pogácsa. 
200 nm-es korcsolyapálya nyílik a Lázár-cár téren. Vásárok, művészeti piac, jótékonysági karácsonyi vásár, koncertek, bábszínház, jazz, mese, A diótörő, zenei vetélkedő, betlehemes, szilveszteri mulatság...
Ezek és sok más program várja a kikapcsolódni vágyókat!
Részletes program itt.

2011. november 25., péntek

"Én szenteltem fel Királyomat a Sionon, szent hegyemen"

A második zsoltár így szól: Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania? Astiterunt reges terræ, et principes convenerunt in unum adversus Dominum, et adversus christum ejus. Dirumpamus vincula eorum, et projiciamus a nobis jugum ipsorum. Qui habitat in cælis irridebit eos, et Dominus subsannabit eos. Tunc loquetur ad eos in ira sua, et in furore suo conturbabit eos. Ego autem constitutus sum rex ab eo super Sion, montem sanctum ejus, prædicans præceptum ejus. Dominus dixit ad me : Filius meus es tu; ego hodie genui te. Postula a me, et dabo tibi gentes hæreditatem tuam, et possessionem tuam terminos terræ. Reges eos in virga ferrea, et tamquam vas figuli confringes eos. Et nunc, reges, intelligite; erudimini, qui judicatis terram. Servite Domino in timore, et exsultate ei cum tremore. Apprehendite disciplinam, nequando irascatur Dominus, et pereatis de via justa. Cum exarserit in brevi ira ejus, beati omnes qui confidunt in eo.

Miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket? A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr ellen és Fölkentje ellen: "Törjük össze bilincsüket, tépjük szét rabláncukat!" Aki az égben lakik, az mosolyog rajtuk, kineveti őket az Úr. De egyszer majd haraggal fordul feléjük, és kemény szót intéz hozzájuk: "Én szenteltem fel Királyomat a Sionon, szent hegyemen." Az Úr végzését hirdetem; Ő így szólt hozzám: "A Fiam vagy, ma adtam neked életet. Kérd tőlem, és örökségül adom neked a népeket, birtokodul a föld határait. Vasvesszővel verheted őket, és mint a cserépedényt, összetörheted." Nos, királyok, térjetek észre, föld urai, hadd intselek benneteket! Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, csókoljátok meg a lábát rettegéssel! Nehogy fölgerjedjen ellenetek, és elvesszetek az úton, ha hirtelen fellobban haragja. De boldogok mind, akik hozzá menekülnek.

Ez az éjféli mise introitusának ("Dominus dixit ad me") zsoltára. Szent Katalin bölcsességével összetörte a földi okoskodás okozta pogányságot Krisztus vérével, és eljegyezte magát az Igazsággal. "Szolgáljatok az Úrnak félelemmel!"

Szent Katalin ünnepe

Lucas Cranach (1472-1553): Katalin és a kis Jézus misztikus eljegyzése. 1516.
Budapest, Szépművészeti Múzeum 
Alexandriai Szent Katalin Cipruson született és az egyiptomi Alexandriában halt meg 306 körül. Katalin műveltségével kitűnt kortársai közül. Amikor Maxentius császár (305-312) Alexandriába látogatott, halálos ítélettel fenyegették meg azokat, akik nem áldoznak a bálványoknak. Katalin a császár elé lépett, és keresztet vetve értésére adta: ő keresztény. Bátran vallomást tett arról, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztust követi, mert a filozófusok és költők műveinek tanulmányozása során felismerte e világ bölcsességének hiábavalóságát.
A császárnak tetszett Katalin okos beszéde, de kényszeríteni akarta, hogy mutassa be az áldozatot a bálvány-isteneknek. Katalin ezt megtagadta és lehetőséget kért a császártól, hogy tudományos vitában védje meg hitét. Maxentius ezért sürgősen Alexandriába hívatta birodalma leghíresebb ötven bölcselőjét. A tudományukra hiú bölcselők azonban egymás után hajoltak meg Katalin érvelése előtt. A császár dühében máglyára ítélte valamennyit. Amikor ezeket jajgatások közepette a vesztőhelyre vitték, Katalin azzal biztatta őket, hogy a tűzhalál pótolhatja a keresztséget, és ha hisznek, elnyerik az örök életet.
A császár ezután fölkínálta Katalinnak a császárnői trónust, s ezzel burkoltan a házasságot, azzal az ígérettel, hogy minden városban szobrot állíttat neki. Katalin egyértelműen visszautasította ezt. Ezután Maxentius erőszakhoz folyamodott: letépette Katalinról ékes ruháját és ólmos ostorokkal megostoroztatta. Börtönbe vetették, de az ott töltött tizenkét napot Katalin térítésre használta föl: amikor a kíváncsi császárné eljött, hogy esetleges ellenfelét megnézze, a kíséretében lévő testőrtisztre Katalin olyan hatással volt, hogy az kétszáz katonájával együtt keresztény lett.
Ekkor a császár halállal kezdte fenyegetni Katalint. Készíttetett egy késekkel fölszerelt kerekekből álló kínzószerkezetet, ami félelmetes zajt keltett. Katalin azonban nem rémült meg. Amikor meg akarták ölni, angyalok mentették meg, és a széttört kerekek darabjai sok katona halálát okozták. A látványtól megrémült tömeg tiszteletet adott ,,a keresztények hatalmas Istenének'', s a császárné kérlelte urát, hogy hagyjon föl a harccal, amelyet Isten ellen folytat. Maga is megvallotta, hogy hisz Krisztusban. Erre a császár őt is megkínoztatta, majd a testőrtiszttel és a kétszáz katonával együtt lefejeztette, s kiadta a parancsot, hogy Katalint is fejezzék le.
A vesztőhelyen Katalin arra kérte az Urat, hogy mindazok, akik Krisztus szeretetéért megemlékeznek róla (Katalinról), bőséget lássanak kenyérben és borban, testük egészséget nyerjen és minden földi jóban részesüljenek. Akik tisztelik őt, azokat óvja meg Isten a természeti katasztrófáktól, betegségtől, s főleg a hirtelen haláltól. Aki segítségül hívja az ő nevét, testének tagját el ne veszítse, egészséges gyermeket szülhessen és meg ne haljon gyermekágyban. Utoljára bűnbocsánatot kért az őt segítségül hívók számára. Miután a mennyből hang hallatszott, amely jelezte, hogy kérései teljesülni fognak, fejét a hóhér kardja alá hajtotta.
Ami ezután történt, az a legenda szerint nyilvánvalóvá tette, hogy Katalin kiragadtatott e földi világból: amikor feje lehullott, testéből nem vér, hanem tej folyt. Majd angyalok jöttek, fölemelték a testét és elvitték, hogy a Sinai-hegyen temessék el. (Itt beszélt Isten Mózessel.) 
A 6-7. században görögül írt Katalin-passiót valószínűleg a képtisztelet vitái és a képrombolás elől nyugatra menekülő szerzetesek vitték magukkal Rómába, ahol a 14. században kiegészítették gyermekkorának történetével. Eszerint Katalin a ciprusi király leánya, akit szülei csodás ajándékként kaptak Istentől. Miután fölserdült és megkeresztelkedett, másnap megjelent neki látomásban a Szűzanya ölében a kicsi Jézussal, aki eljegyezte Katalint magának.
A középkorban széles körben és nagyon bensőségesen tisztelték szüzességéért és bölcsességéért. Mivel a hit igazságát oly hatásosan védte, a teológusok, filozófusok és ügyvédek védőszentje lett. A párizsi Sorbonne egyetem pecsétjébe is őt vésették. Ebből következően a középkori főiskolák, könyvtárak, tanárok és tanulók, szónokok és később a nyomdászok védőszentjükként tisztelték. Mivel utolsó imádságában Katalin a betegeknek és haldoklóknak is segítséget ígért, a késő középkorban gyakran a kórházak patrónájaként is megjelenik; s mert a börtönben oly sokáig kínozták, és volt ereje elviselni, a foglyok is hozzá folyamodtak szabadulásért. Mivel pedig a kínzására szerkesztett késes kerekek összetörtek, mindazok az iparosok, akik kerékkel foglalkoztak, szintén segítségül hívták. A házasságra készülő fiatal lányok is segítségét kérték, hogy jó vőlegényre találjanak. A tizennégy segítő szent közé sorolták. (forrás: Szentek élete)
Számos város védőszentje, például a svájci Sion városkáé. A lányok, jegyesek, menyasszonyok, filozófusok, tanárok, diákok védőszentje. A sok foglalkozás mellett, akiknek védőszentje Katalin, pártfogója a cipészeknek, titkároknak, jegyzőknek, könyvtárosoknak. Védelmez a migrén, valamint a nyelv (szerv) betegségei ellen.
A mai nap időjárát az új év első havának időjárásához hasonlítják. Népi megfigyelés az is, hogy ha Katalin napján ködös, sötét idő van, akkor a tavasz jó idővel kezdődik. 

Ismeretlen szerző: Ének Alexandriai Szent Katalinról
Szent Catalin, Görög földön
Costus Király nemes vèréböl;
Jésust méllyen szivébe vön,
s' hirdeti tellyes erejéböl.

Maxentius Nagy Császártól
kévántatik Szüz, házasságra:
De Katalin à Christustòl,
Foglaltatik szent tisztasságra.

Minden Császári eröket
szent Catalin erössen gyözte;
Bölcsességgel tündöklöket,
Jésushoz mind meg-téritette.

De Jèsusért sok kènt látván,
Nyakából vér helyet, téj csorgot;
kiért Istenünket áldván,
Szent Katalin által kérünk jót.

SZENT KATALIN! KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!

2011. november 24., csütörtök

Elmúlás és feltámadás

Ígértük, hogy novemberben többet szólunk a halálról és a feltámadásról. Most nézzük meg, hogy a Katolikus Egyház Katekizmusa mit fogalmaz meg ebben a kérdésben.
"Hiszem a test föltámadását"
A keresztény Credo - hitünk megvallása Istenben az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben, valamint az Ő teremtő, üdvözítő és megszentelő tevékenységében - a tetőpontjára ér, amikor meghirdeti a halottak föltámadását az idők végén és az örök életet.
Erősen hisszük és ezért reméljük: amint Krisztus valóban föltámadt a holtak közül és örökké él, úgy haláluk után az igazak is örökké élni fognak a föltámadt Krisztussal, és Ő föltámasztja őket az utolsó napon.
Föltámadásunk, miként az Övé, a Szentháromság műve lesz: "Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki föltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Jézus Krisztust föltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó Lelke által (Róm 8,11).
A "test" szó az embert jelöli gyöngeségének és halandóságának állapotában. A "test föltámadása" azt jelenti, hogy a halál után nem csupán a lélek élete halhatatlan, hanem "halandó testünk" (Róm 8,11) is újra magára fogja ölteni az életet.
Hinni a halottak föltámadását a keresztény hitnek kezdeteitől fogva lényeges eleme volt. "A keresztények meggyőződése a halottak föltámadása. A belé vetett hitben élünk": "Ha tehát azt hirdetjük, hogy Krisztus föltámadt a halálból, hogyan állíthatják néhányan közületek, hogy nincs föltámadás? Ha nincs föltámadás, akkor Krisztus sem támadt föl. Ha pedig Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a mi igehirdetésünk és hiábavaló a ti hitetek (...). Ám Krisztus föltámadt a halálból, mint a holtak zsengéje (1Kor 15,12-14.20).
A Krisztussal feltámadottak
Ha igaz, hogy Krisztus "az utolsó napon" föl fog minket támasztani, az is igaz, hogy Krisztussal együtt bizonyos értelemben már föltámadtunk. Valójában ugyanis a keresztény élet a Szentlélek miatt már a földön részesedés Krisztus halálában és föltámadásában: "Vele együtt temettek el a keresztségben, vele is támadtok föl az Isten erejébe vetett hit által, aki föltámasztotta Őt halottaiból (...). Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján." (Kol 2,12; 3,1)
A hívők, akik a keresztség által egyesültek Krisztussal, már valóságosan részesei a föltámadott Krisztus mennyei életének, de ez az élet "elrejtett" marad "Krisztussal Istenben" (Kol 3,3). Isten "Krisztus Jézusban ugyanis föltámasztott minket, és vele együtt maga mellé ültetett a mennyben" (Ef 2,6). Mivel az Eucharisztiában Krisztus testével táplálkozunk, már az Ő testéhez tartozunk. Amikor majd az utolsó napon föltámadunk, mi is megjelenünk "Vele együtt dicsőségben" (Kol 3,4).
Ezt a napot várva a hívő teste és lelke már részesedik a "Krisztusban" való lét méltóságában; ezért kell tisztelnünk a saját testünket, de mások testét is, főként amikor szenved: "A test (...) az Úrért van, az Úr pedig a testért. Isten az Urat föltámasztotta, s minket is föl fog támasztani hatalmával. Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? (...) Nem vagytok a magatokéi. (...) Dicsőítsétek meg tehát az Istent testetekben!" (1Kor 6,13-15.19-20)
Meghalni Jézus Krisztusban
Ahhoz, hogy föltámadjunk Krisztussal, előbb meg kell halni vele, "el kell hagyni ezt a testet, hogy hazajussunk az Úrhoz" (2Kor 5,8). Ebben az eltávozásban, ami a halál, a lélek elválik a testtől. Újból egyesül testével a halottak föltámadásának napján.
A halál
"Az emberi lét a halál színe előtt válik a legnagyobb talánnyá". A testi halál bizonyos értelemben természetes, ám a hit szemében valójában a "bűn zsoldja" (Róm 6,23). Azok számára viszont, akik Krisztus kegyelmében halnak meg, a halál részesedés az Úr halálában, hogy föltámadásában is részesülhessenek.
A halál a földi élet vége. Életünk csak bizonyos ideig tart, ez alatt változunk és öregszünk. Halálunk, mint minden más földi élőlény esetében, az élet természetes vége. A halálnak e ténye sürgető tényező életünkben: halandóságunk tudata arra emlékeztethet, hogy életünk megvalósítására csak korlátozott idő áll rendelkezésünkre:
"Gondolj Teremtődre ifjúságod napjaiban (...), mielőtt a por visszatér a földbe, ahonnan jött, és az éltető lehelet Istenhez, aki adta." (Préd 12,1.7)
A halál a bűn következménye. Az Egyház Tanítóhivatala mint a Szentírás és a Szenthagyomány állításainak hiteles magyarázója tanítja, hogy a halál az ember bűne miatt lépett a világba. Jóllehet az embernek halandó természete van, a Teremtő nem halálra szánta. Így a halál ellentmond Isten, a Teremtő tervének. Úgy vonult be a világba, mint a bűn következménye. "A testi halált az ember nem ismerte volna meg, ha nem vétkezik",  így tehát a halál az ember "utolsó ellensége" (1Kor 15,26), akit le kell győzni.
A halált Krisztus átalakította. Jézus, Isten Fia elszenvedte a halált is, mint az emberi lét velejáróját. De Ő halálfélelme ellenére az Atyja akarata iránti teljes és szabad engedelmességben vállalta magára. Jézus engedelmessége a halál átkát áldássá változtatta.
A keresztény halál értelme
Krisztus miatt a keresztény halálnak pozitív értelme van. "Számomra ugyanis élni Krisztus, meghalni nyereség" (Fil 1,21). "Igaz beszéd ez: ha vele együtt meghalunk, élni is fogunk vele együtt" (2Tim 2,11). A keresztény halál lényegi újdonsága ez: a keresztség által a keresztény szentségileg már "meghalt Krisztussal", hogy új életet éljen. Ha Krisztus kegyelmében halunk meg, a testi halál befejezi ezt a "Krisztussal való meghalást", és véglegessé válik beiktatásunk Krisztusba az Ő megváltása által: "Jobb nekem Jézus Krisztusért meghalni, mint uralkodni a föld határain. Őt keresem én, aki értünk halt meg, őt akarom, aki értünk föltámadt. Születés vár rám (...) Hagyjátok a tiszta fényt vennem. Oda eljutva leszek ember."
A halálban Isten magához szólítja az embert. Ezért a keresztény Szent Pálhoz hasonlóan vágyódhat a halál után: "Szeretnék megszabadulni, hogy Krisztussal legyek" (Fil 1,23). És Krisztus példáját követve képes halálát az Atya iránti szeretet és engedelmesség aktusává átformálni: "Az én szerelmem megfeszíttetett; (...) az élő víz szólal meg bennem, és ezt mondja: 'jöjj az Atyához'."
"A látásodra vágyom; / szeretnék meghalni."
"Én nem meghalok; az életbe megyek be."
A halál keresztény szemléletét nagyon szépen fejezi ki az Egyház liturgiája: "Mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik, és amikor halandó testünk enyészetnek indul, lelkünket a mennyben örök otthon várja."
A halál az ember földi zarándokútjának, a kegyelem és irgalom - amit Isten fölajánl neki, hogy megvalósítsa földi életét az isteni terv szerint és hogy döntsön végső sorsáról - idejének vége. "Egyetlen földi életünk végeztével" további földi életekre nem térünk vissza többé. "Az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg" (Zsid 9,27). A halál után "reinkarnáció" nincs. 
Az Egyház buzdít minket, hogy készüljünk föl halálunk órájára ("A hirtelen és készületlen haláltól, ments meg, Uram, minket" - imádkozzuk a Mindenszentek litániájában); hogy kérjük Isten Anyját, imádkozzon értünk "halálunk óráján" ("Üdvözlégy Mária" imádság); s hogy bízzuk rá magunkat Szent Józsefre, a jó halál védőszentjére:
"Minden cselekedetedben és gondolatodban úgy kellene viselkedned, mintha azonnal meghalnál. Ha jó volna a lelkiismereted, nem nagyon félnél a haláltól. Jobb volna a bűnöktől óvakodni, mint a halál elől futni. Ha ma nem vagy készen, hogyan leszel készen holnap?"
"Áldott légy, Uram, a testi halálért, mi testvérünkért,
akitől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak!
És boldogok, akik magukat megadták
a te szent akaratodnak,
a másik halál nem fog fájni azoknak."

2011. november 23., szerda

Tíz éves a Szent Efrém Férfikar - "A kultúra mindenek felett"

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét egy interjúra. Elsősorban a beszélgetésben elhangzottak miatt, másodszor pedig azért, mert Bubnó Tamás (akivel Filip Viktória beszélget) járt már a Férfikarral Pilisszentkereszten.
Négy részes sorozattal ünnepli a Szent Efrém Férfikar fennállásának tíz éves évfordulóját. A Szent István-bazilikában tartott koncerteket a Julián naptár szerinti ünnepnapokon tartják, mikulás, karácsony, húsvét és pünkösd tematikájával. Bubnó Tamással, az együttes művészeti vezetőjével beszélgetett a fidelio.hu munkatársa. 
"Nem szabad behódolni a nyugatról érkező áramlatoknak sem, csak az befogadható, ami valóban építőleg hat. II. János Pálnak, mint szláv embernek határozott álláspontja volt erről és XVI. Benedek pápa is ragaszkodik a keleti egyházak liturgikus rendjének csorbíthatatlanságához. ...
A Kodály-módszer nem tananyag, hanem magatartás. Az, hogy a pedagógus ezt milyen konkrét tananyagon valósítja meg, az már más kérdés. ...
A Liszt-évforduló engem arra döbbentett rá, hogy mennyire hiányosak az ismereteink Liszttel kapcsolatban. Egyik kárpátaljai barátom hívta fel a figyelmemet arra, hogy Liszt szláv szövegre is írt zenét. Amikor utánanéztem még hatvan vokális művet találtam. Ezek nem a legfontosabb sarokkövei a liszti életműnek, de a Requiemben és a Misében leírtak a vokális zenében új utat nyitottak meg. Az a felrakás, az a gondolkodás, az az örökös kíváncsiság és a hangoknak a mániákus szeretete még a Wagner-operákban sem található meg. Az ő hatalmas átlátó képességével óriási fordulatot vett a zeneszerzés. A klasszikus zene pedig csak így vihető tovább." - vallja Bubnó Tamás. 
Olvassa el az egész beszélgetést!

Juhász Gyula: Alvás előtt

Esténkint - régi keresztény szokás volt -
Számot vetek a lelkiismeretemmel:
Mit tettél ember, mit vétettél ember?
És mit nem tettél ember, most felelj!

Csordultig mindig a szíve, e nagy kehely.
Mit tettél ember? Fölkeltél vidáman
És álmosan, mert minden áldott reggel
A régi vágy von: kelni napkelettel.
Aztán mentél, mert az élet: menni,
Egy célhoz menni, célnál sohse lenni.

És mit vétettél ember? Ember voltál,
S embernek lenni: siralmas való már
És dicsőséges. Mint a csillag csillag
S a rög csak rög, az ember is csak ember.
Aludj hát szépen, és kelj napkelettel,
Amíg az élet mégis tűrhető,
Míg ébredésre kedv van és erő.
S ha csókokat nem is csókolhat ajkad,
De új igét még mondhat, és ha lankadt
Szegény karod az ölelésre, lelked
Ölelni tud jövőt, világot, embert.

Ötlet - adventi koszorú 28 gyertyával

Kép: erzdioezese-wien.at
Az adventi honlapok és "okos-alkalmazások" mellett a hagyományos készületi eszközök is szükségesek. Így van ez például a koszorúval. Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek 28 gyertyával díszített adventi koszorút vett át tegnap. Az ötletgazda egy evangélikus volt, aki ezzel az újítással a fiatalokhoz, valamint a mindennapokhoz szeretné közelebb vinni advent lényegét. Valóban, így minden nap várakozás lesz a Megváltó eljövetelére. Ne redukáljuk a kereszténységet a vasárnapokra, hanem járuljunk Jézushoz minden nap! 
Az elkészítés nem kerül sok pénzbe - ennél talán drágább egy túldíszített koszorú. 
Veni, veni Emmanuel!

2011. november 22., kedd

Készüljünk együtt karácsonyra!

November 26-tól karácsony napjáig önálló blogunkon várjuk minden nap! Zenék, elmélkedések, versek, imák, képek...
Legyen ez az Ön adventi naptára! 
ADVENT 2011 a pilisszentkereszti egyházközség
adventi honlapján!
Szombat délután kezdünk!
Rorate caeli!
A tradíció nem a hamu őrzése, hanem a tűz továbbadása.
(Gustav Mahler)

2011. november 21., hétfő

Az Accord Quartet ismét Pilisszentkereszten!

Egy évvel ezelőtt (2010. november 4-én) a templomban adott hangversenyt az Accord Quartet. Az akkor felcsendülő zeneműveket részletesen ismertettük blogunkon. 
November 25-én (Szent Katalin napján) este 19:00-kor a Közösségi Házban (Forrás utca) ad ismét koncertet a négytagú együttes.
Az est műsora:
Joseph Haydn: Reiterquartett Op. 74, No. 3. 
Petrovics Emil: 2. vonósnégyes
Ludwig  van Beethoven: F-dúr kvartett Op. 135.

A művekről részletesen:
Joseph Haydn osztrák zeneszerző (1732-1809) a bécsi klasszika egyik legnagyobb mestere, a szimfónia megteremtője. A Reiterquartettet 1793-ban komponálta. A mű (21:25) elnevezése utal a zene dallamára. A "reiter" lovast jelent, a vágtató, mozgalmas ritmusra utal. A kezdő motívumot, mely kicsit hátborzongató, megnyugvó, kecses téma követi, de mindig visszatérnek a vágtató hangzatok. A Largo assai tétel korál-stílusban kezdődik. A nyitó korál részben néhány díszes ábrázolás visszatér. A Menüettben utánozza a felhang-sorozat harmóniáját, és homofónia jellemzi a dallamot. A trió részben váratlan fordulatok és kromatika fedezhető fel. 
Az Allegro con brio záró tétel határozott vágtató jelenettel kezdődik. A második téma dúr-hangnembe tolódik, a vágtató téma gyakran jelen van továbbra is, de nem meghatározó. Az út mentén nagy szünetek is vannak. Az összegzés határozott, dúr-hangnemben záródó következtetés. 

Petrovics Emil 1930. február 9-én született Nagybecskereken.Az 1950-es évek első felében a fővárosi Szikra Nyomda üzemi zenekarának volt karnagya, majd 1960-64-ig a budapesti Petőfi Színház zenei vezetőjének nevezték ki. 1964-től a Színház- és Filmművészeti Főiskola, 1968-tól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára lett, 1979-től a zeneszerzés tanszék vezetőjeként. 2011. június 30-án hunyt el.
A Vonósnégyest 1959-ben komponálta. A műről Rákai Zsuzsanna tartott előadást a Bartók Rádióban.
Ebből idézünk: "A kompozíció mégis arra kényszeríti a hallgatót, hogy ragaszkodjék ahhoz a hitéhez, hogy klasszikusan zárt, felismerhető műfaji és formai keretek között mozgó alkotást hall. A darab nem szólóhangszerekre redukált vonószenekari képek sora, nem is látható asszociációk nélküli filmzene. Valóban vonósnégyes, amely azonban azt a kérdést feszegeti: mi a vonósnégyes lényegében, ha ez a mű az? Mire való? Mire kellett a zeneszerzőnek, és mi szüksége lehet rá a hallgatónak? Ezekre a kérdésekre az egész XX. század során senki nem talált tökéletesen kielégítő választ. A magyarázat egy része legalábbis talán mégis a műfaj születése körül keresendő, a társalgás körül, amely a műveltség, neveltetés és társadalmi hovatartozás jele volt a XVIII. században, ugyanakkor bizonyos fokig, éppen a valóságtól eltávolodott, kizárólag a szellemi párbeszédre szorítkozó szituációkban a társadalmi különbségek átmeneti megszüntetésére is szolgálhatott. Az ancien régime megszűntével a vonósnégyes is elvesztette azt a szerepét, amelyet mint a társasági érintkezés zenei formája tölthetett be. Szólamai önmagukkal kezdtek társalkodni, megközelíthetetlen művészi magasságokba emelkedett önvallomásként. A társalgás, amelynek dinamikája a forma fontos eleme, irányítója volt, Beethovennél mintegy magában beszélővé vált, a Beethovent követő zeneszerzőgenerációtól kezdve pedig a kommunikáció egész szerkezetét átalakította a tisztelet és hódolat szellemében. Azóta a párbeszéd már nem valóságos, mert a beszélgető feleknek csak az egyike van jelen, aki egy furcsa tökürbe beszél, amelyben csak ő lát társakat. A XIX-XX. századi vonósnégyes-kompozíciók a mintának tekintett, régi művekkel beszélgetnek, ahogyan Ecónál a kötetek és tekercsek suttognak az Aedificium labirintussá alakított könyvtárában, és párbeszédük a társalgás hiányáról szól.
Ebben az értelemben Petrovics 2. vonósnégyese megvalósítja azt, amit ígér: olyan művet hoz létre az előadás végére, ami képes felidézni azt, amit a címe jelez, ugyanakkor nem azonos vele. Szabadon közelítve talán ennek a jeleként értelmezhető a darab Bartókra emlékeztető befejezése is, amelyben a négy szólam a kommunikációt már nem is mímelve, egymással versenyt futva vágtat a záróakkord felé."

Ludwig van Beethoven a már említett Haydn tanítványa is volt egy ideig. Bonnban született 1770. december 17-én. 1827. március 26-án Bécsben, ötvenhét éves korában halt meg a zene történetének egyik legnagyobb lángelméje. 
Az F-dúr (Op. 135.) kvartett négy tételből áll: I. Allegretto; II. Vivace; III. Lento assai, cantante e tranquillo (D♭ dúr); IV. Grave, ma non troppo tratto – Allegro. 1826-ban, 56 évesen, az "utolsó mű" tudatában komponálta, és ezzel megadta a zene jelentőségét. 
A hangzást végigkíséri egyfajta döntésnek, nehéz döntésnek a jellege, amely a fináléban jelenik meg fő motívumként. A nyitó Allegro tétel egyértelműen kifinomultságról tanúskodik. A zenei motívumok egyszerűsége az ellenpont (kontrapunkt) használatával válik egyre izgalmasabbá. A második tételt a 7. szimfóniára emlékeztető súlyosság jellemzi, gazellák ugrálása és vidám tánc. A harmadik tétel szinte imádság. Alázat, tisztaság, megnyugvás, rejtély. Mint egy könyörgő himnusz. 
A mű mottója: "Nehéz döntés". A tragédiát Beethoven mindig mosollyal zárja. 
Végül szólaljon meg egy mű, nem a felsoroltak közül, hanem a híres Sosztakovics szovjet-orosz zeneszerzőtől. Sosztakovics több darabjába szőtt bele zsidó-, illetve klezmer témákat, így vállalva szolidaritást velük és tiltakozva az antiszemitizmus ellen. 1975. augusztus 9-én hunyt el Moszkvában. Beethoven említett vonósnégyesének utolsó tétele az általa alkotott 5. szimfóniát juttatja eszünkbe, de Sosztakovics 8. kvartettjére is előremutat. (A jellegzetes "kopogás" téma.)

2011. november 20., vasárnap

Missa Papae Marcelli

(MTI) - Vasárnap este hét órakor a Váci Székesegyházban 260 énekest és zenészt felvonultató hangversenyt rendeznek. A hangversenyen felhangzik Palestrina Missa Papae Marcelli című kompozíciója, Gounod Cecília miséje, és az OMCE igazgatója által komponált Te Deum is. A Szent Cecília Kórust 1955-ben, viharos politikai időszakban Huszár Dezső kapucinus szerzetes alapította. Az énekkar mára Magyarország egyik jelentős egyházi kórusává nőtte ki magát - magyarázza Varga László, a székesegyház karnagya, az Országos Magyar Cecília Egyesület (OMCE) igazgatója.
Az eltelt évek során a hazai fellépések mellett felléptek - többek között - a lourdes-i katedrálisban, a párizsi Notre-Dame székesegyházban és a római Szent Péter Bazilikában. A vasárnapi koncerten a Szent Cecília Kórus mellett a Váci Szimfonikus Zenekar, a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola egyházzenei szakának növendékei, a váci székesegyház gyermekkórusa, valamint Bednarik Anasztázia működik közre, szólót énekel Havasi Katalin, Gaál Wéber Ildikó, Molnár András és Havasi József operaénekes. Rajtuk kívül egy-egy dunaharaszti és budapesti kórus is fellép az este folyamán.
A zenei eseményt minden évben, hagyományosan Krisztus Király vasárnapján, a szentmisét követően rendezik, amelyet este hat órakor Beer Miklós váci megyéspüspök celebrál. A hangversenyre a belépés díjtalan - tájékoztatott Varga László.

2011. november 19., szombat

Énekrend Krisztus Király vasárnapjára a Graduale Hungaricumból"Africae munus"

A Szentatya Beninben aláírta az afrikai szinódus záródokumentumát. A közel 150 oldalas dokumentum iránymutatást és javaslatokat is tartalmaz az afrikai egyház számára. 
Az első részben a megtérés, bűnbánat, a közösség lelkisége, az evangelizáció és kultúra, valamint Jézus ajándékai: az Eucharisztia és Isten Igéje a téma. Külön részben van szó a családról, idősekről, gyermekekről, férfiakról, nőkről, fiatalokról. Kifejti, hogy az idősek iránt az Egyháznak különös figyelemmel kell lennie. Az élet védelméről, a kormányzásról, és a vallások közötti párbeszédről is beszél.
"A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele." (1Kor 12,7) Ez a második rész mottója. Az Egyház tagjairól szóló résszel kezdődik. Ebben a püspökök, papok, misszionáriusok, diakónusok, szeminaristák, szerzetesek, katekéták és laikusok szerepéről szól. Az életszentség csak akkor érhető el számunkra, ha hagyjuk, hogy Isten Igéje és a szentségi élet formáljon minket. Az apostolkodás főbb területeire tér ki ezután, majd Isten Igéjére és a szentségekre. Szent Jeromost idézve vezeti be a Szentírásról szóló gondolatait: "Aki az írást nem ismeri, Krisztust sem ismeri." (Commentariorum in Isaiam prophetam libri, Prol.: PL 24, 17.) Az Eucharisztia méltó ünneplésére hívja az afrikai egyházat. Utal a Sacramentum caritatis enciklikájára is. Hangsúlyozza, hogy Krisztus áldozata erősíti a Vele való személyes kapcsolatunkat, és ezután a közösséget is az erősíti. 
Az új evangelizációról szóló részben utal elődjére, Boldog II. János Pál pápára. A keresztény ember feladata, hogy a "világ világossága" és "a föld sója" legyen.
"Bízzál, kelj fel, téged hív!" (Mk 10,49) Ezt a mottót kapta a záró szakasz. "Állj fel, Afrika Egyháza, Isten családja, a mennyei Atya hív téged, ... aki irgalmas közelségét Fiában, Jézus Krisztusban nyilvánította ki. Kezd el az újevangelizáció útját járni, teljesítsd bátorsággal, ami a Szentlélektől származik!"

A királyból fény és méltóság árad

"Jézus kijelentette, hogy ő a Messiás, tehát királyi méltóságot tulajdonított magának, ha egészen sajátos módon is. A messiási királyságra formált igény politikai vétség volt, amelyet a római igazságszolgáltatásnak meg kellett torolnia. ...
Pilátus megkérdezi: "Tehát király vagy?" Ő (Jézus) pedig így válaszol: "Te mondod, hogy király vagyok. Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra" (Jn 18,37). Jézus az imént már kijelentette: "Az én királyságom (országom) nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna királyságom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én királyságom nem innen való" (18,36). 
Jézus "beismerő vallomása" különös helyzet elé állítja Pilátust: a vádlott királynak, egy ország (baszileia) urának mondja magát. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy királysága teljesen másféle, mégpedig a római bíró számára döntő szempontot is megjelölve: ezért a királyságért senki sem száll harcba. Ha a királyság és ország fogalmához hatalom, mégpedig katonai hatalom képzetét kötjük, akkor mindebből semmit sem találunk Jézusnál. Ennyiben viszont nem is fenyegeti a római rendszert. Ez az ország erőszakmentes. Nincsenek hadosztályai. 
...Mit gondoljunk mi magunk erről a fajta országról és királyságról? Vajon valótlan, rajongás, amelyen túl kell lépni? Vagy egyáltalán mi közünk hozzá?
Az ország fogalmának világos lehatárolása mellett (senki sem harcol, nincs földi hatalom) Jézus pozitív értelemben is feltárta a királyság lényegét és másféle hatalmát. Az a másik fogalom, amelyre utalt, az igazság volt. ... Jézus az ő királyságának lényegét az igazság melletti tanúságtételben látja. 
Az igazság a skolasztikus filozófia klasszikus meghatározása szerint "adaequatio intellectus et rei - a megértés és a valóság megfelelése" (Aquinói Szent Tamás, S. theol., I q 21 a 2 c). Ha egy ember értelme úgy tükröz vissza egy tárgyat, ahogy az önmagában van, akkor ez az ember igazságot talált. ... Isten "ipsa et prima veritas - maga a legfőbb és első igazság" (S. theol., I q 16 0 5 c).
"Tanúságot tenni az igazságról" annyit tesz, mint Istent és az ő akaratát érvényesíteni a világ érdekeivel és hatalmasságaival szemben. Isten a lét mércéje. Ebben az értelemben az igazság a valódi "király", amelyből fény és méltóság árad mindenre." (XVI. Benedek pápa: A názáreti Jézus II., 144-147.)

Szívemből ünnepi ének árad, zengem dalomat a királynak. Nyelvem siet vele, gyors, mint az író vesszeje. Szép vagy, szebb, mint bárki az emberek fiai közül. Ajkadon kellem ömlik el, Isten megáldott téged örökre. Övezd fel karddal oldalad, te hős, indulj fönségesen hatalmad teljében! Szállj síkra a hűségért, alázatért és igazságért! Feszítsd a húrt az íjadon, mely fenyegetővé teszi jobbodat! Hegyes a nyilad, lám, népek hullanak el előtted, a király ellenségeit elhagyja erejük. A trónod, Isten, mindörökké áll. Uralmad jogara az igazság jogara. Szereted az igazságosságot, gyűlölöd a jogtalanságot, ezért kent föl Isten, a te Istened, az öröm olajával, mint senki mást társaid közül. Öltözékedből mirha és áloé illata árad, elefántcsont termekben húrok pendülnek vidámításodra. Királylányok vannak szeretteid között, jobbodon a királynő áll, Ofir aranyával ékesítve. Figyelj, leányom, nézz, fordítsd ide füled, feledd el népedet és atyádnak házát! A király kívánja szépségedet, ő urad neked, közeledj hát odaadón! Tírusz leánya ajándékokkal deríti örömre arcodat, a leggazdagabb népek aranyba foglalt drágakövekkel. A királylányt színpompás öltözékben viszik a királyhoz. Hajadonok kísérik, és barátnőit hozzá vezetik. Ujjongva, vidám énekkel vonulnak oda, bevonulnak a király várába. Atyáid helyett fiaid születnek, fejedelmekké teszed őket országok felett. Nevedet hirdetni fogom nemzedékről nemzedékre, így a népek mindörökre magasztalnak téged. (Zsolt 45,2-18)

2011. november 18., péntek

Szent Erzsébet-napi ünnepségünk

2011. november 19-én délután 16:00-kor a Szent Erzsébet szobornál virágokat helyezünk el a magyar szent tiszteletére. Ezután 16:30-kor Szent Erzsébet tiszteletére „A család éve” alkalmából M. Gémes Katalin és Markolt György szobrászművész házaspár jubileumi kiállításának megnyitója lesz a Kántorházban. (A képen látható szobor az ő alkotásuk.)
18:00-kor ünnepi szentmisét mutat be Ackermann Kálmán c. esperes, plébános. 
A kiállítás megtekinthető november 25-ig.
Hétköznap bejelentkezés alapján a +36-26-346-008 telefonszámon.
Szombaton és vasárnap: 9:00-12:00 és 13:00-18:00 óráig látogatható.
Te vagy a fény, amely soha ki nem alszik, a láng, amely mindig lobog! Maradj velem, és ennek a fénynek a ragyogásától megvilágosítva magam is fény leszek, amely másoknak világít!
De ez a fény Tőled ered, tőlem egy sugara sem. Olyan vagyok, mint az üveg, amelyen keresztül másoknak fény lesz. Világosítsd meg őket fényeddel, ahogy engem meg tudsz világosítani! Hadd hirdessem dicsőségedet, igazságodat, akaratodat! Nem hangzatos szólamokkal, hanem szentjeidhez hasonlóan a tevékeny szeretet csöndes erejével végig egész életutamon, szívem őszinte szeretetével, amelyet Neked adok. (Boldog John Henry Newman)

2011. november 16., szerda

TEMETÉS

Szakál Antal esperes, pomázi plébános temetése szombaton (november 19.) délután 13:30-kor kezdődik a pomázi plébániatemplomban. 
Requiem aeternam dona ei Domine, et lux perpetua luceat ei! Requiescat in pace!
Adj, Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki! Nyugodjék békében!
(Elnézést kérünk az előző időpont megjelöléséért! Korábbi információnk szerint közöltük a temetés időpontját. Kérjük, jelezze ismerősei körében az új időpontot!)

GYÁSZJELENTŐJE ITT ÉS ITT ÉRHETŐ EL.

2011. november 15., kedd

Az egyházi év vége

Vasárnap Krisztus Király ünnepével véget ér a 2010/2011-es egyházi év. A hitben való növekedés volt az elsődleges feladatunk, melynek talán eleget tettünk (ezt mindenki maga tudja). Ki így, ki úgy, de megpróbáltuk. Az apró lépések, melyek lelki életünket meghatározták, előrébb vittek minket Isten felé. Isten próbatételei sem lehetnek közömbösek, hiszen Ő megpróbálja azt, akit szeret. (vö. Zsid 12,6) 
Láthattuk azokat az óriási előrelépéseket, melyek a világegyház szintjén történtek. Hasonlóak elmondhatók a helyi egyházról is. Mégis, talán szorosabbra kellene fűzni Rómához (Péterhez) való hűségünket. 
A keresztény ember élete törekvések halmaza. Mindenki ismeri a bűnt, az újrakezdést, a szellemi sötétséget, vagy a nemtörődömséget. Ezekkel egyéni törekvéseinkkel lehetünk úrrrá. Saját példánk lehet az, ami előrébb visz. A hőbörgés, viszályok szítása, gyűlölködés nem visz előre. A krisztusi hitben való állhatatos kitartás lehet eszközünk, hogy környezetünkben az evangélium felragyoghasson. Aki megpróbál az apostolok és szentek alapján állni, a velük egységben lévő pápa szavára figyelni, és a vele egységben lévő püspökök és papok szavára figyelni, abban mindenféleképpen a fejlődés lesz megtapasztalható.
A liturgikus év végén három dologról elmélkedjünk: a hitről, a reményről és a szeretetről.
"Természetesen hiszünk" - mondjuk általában azokra a dolgokra, amiket az Egyház elénk ad tanításában. Valóban így állunk ezze a dologgal? Nincs bennünk kétely a dogmákkal szemben? Egy 2000-es franciaországi felmérés szerint aggasztó a helyzet. A katolikusok 52%-a hiszi, hogy Isten létezik. 10%-a hiszi a holtak feltámadását. 65%-a nem hisz az ördögben. A katolikusok 7%-a hiszi, hogy a katolicizmus az egyedüli igazi vallás. (Christophe Geffroy: XVI. Benedek és "a liturgikus béke", 82-82.)
Hogy ez a magyar helyzetre mennyire igaz, és mi hogyan állunk a hit dolgaival, talán nem a népszámlálás végeredményéből fog látszani. Novemberben, halottak napja után néhány héttel tegyük fel őszintén a kérdést magunknak: várom-e a holtak feltámadását? Hiszem-e Krisztus feltámadását?
Ebben az évben indult el A hit útján című blogunk, mely eddig két sorozatot közölt. Szentek írásaiból válogattunk, akik "előttünk jártak a hit útján", és talán utat mutatnak nekünk is. Egy kivétel volt a szentté avatottak sorában: Joseph Ratzinger, vagyis XVI. Benedek pápa.
Szent Bonaventura ezt írja: "Nyilvánvaló, hogy a teológia, jóllehet igen sok és sokféle témát tárgyal, mégis egyetlen tudomány, melynek tárgya Isten, mint akitől van minden, és Krisztus, mint aki által van minden. Tárgya azután a megváltás műve, mint amire irányul és ami körül forog minden. Tárgya a szeretet, mint az egyetlen kötelék, mely összeköti az égi és földi dolgokat. Tárgya a hit tárgyainak összessége mint ilyen: ezekről szól az egész összegezve a kánoni könyvekben; és tárgya a hit tárgyainak összessége mint megértés tárgya: erről a kommentátorok művei szólnak, ahogy Szent Ágoston mondja A hit hasznáról című könyvében: "amit hiszünk, azt az isteni tekintélynek köszönhetjük, amit pedig értünk, azt az észnek."
A következő gondolatunk a reményre irányuljon. Ez szorosan összefügg az előző témával, a hittel. XVI. Benedek pápa ezt írja Spe salvi enciklikájában: "A remény ugyanis a bibliai hit egyik központi szava; olyannyira, hogy a hit és a remény szavak különböző helyeken fölcserélhetőnek látszanak."
Néhány fejezettel később pedig így folytatja: "A remény első lényeges iskolája az imádság. Ha már senki nem hallgat rám, Isten még mindig meghallgat. Ha már senkihez nem tudok szólni, senkit nem tudok segítségül hívni - Istenhez mindig szólhatok. Ha többé senki nem segíthet rajtam - akár valami bajról, akár az emberi képességeket meghaladó várakozásról van szó -: Ő tud nekem segíteni. Ha a végső magányba jutottam: az imádkozó ember soha nincs egészen egyedül. ... Az imádkozás nem azt jelenti, hogy kilépünk a történelemből és visszahúzódunk saját boldogságunk magányos szögletébe. A jó imádság a belső tisztulás folyamata, mely Isten és az emberek befogadására tesz alkalmassá."
Enciklikájának végén Máriáról és Máriához szól a pápa. "Az Egyház több mint ezer éve a "tenger csillagának" szólítja az Úr anyját, Máriát: Ave maris stella. Az emberi élet útonlétet jelent. De milyen cél felé? Hogyan találjuk meg az élet útját? Az élet olyannak tűnik, mint egy utazás a történelem gyakran sötét és viharos tengerén, miközben a csillagokat fürkésszük, melyek utat mutatnak nekünk. Életünk igazi csillagai azok az emberek, akik helyesen tudtak élni. Ők a remény világító fényei. Kétségtelen, Jézus Krisztus maga a Világosság, a Nap, aki fölkelt a történelem minden sötétsége fölé. De hogy őt megtaláljuk, szükségünk van a közeli fényekre - olyan emberekre, akik az ő fényéből világítanak, és elirányítanak uatzásunk közben. És ki lehetne inkább a remény csillaga, mint Mária - ő, aki igenjével ajtót nyitott Isten számára a mi világunkba; ő, aki a szövetség élő szekrénye lett, akiben Isten testet öltött, egy lett közülünk, és közöttünk "sátorozott" (vö. Jn 1,14)"
A szeretetről elmélkedjünk végül. Itt is feltehető a kérdés: mennyire tudtam megvalósítani Jézus legfőbb parancsát saját életemben? Hogyan is állok a szeretet dolgában? Karácsony közeleg, tisztítsuk meg lelkünket a szentgyónásban, hogy Isten elé őszinte szeretettel léphessünk.
"A szeretet (caritas) az a rendkívüli erő, amely arra ösztönzi az embereket, hogy bátran és nagylelkűen elkötelezzék magukat az igazságosság és a béke iránt. Olyan erő ez, amely Istentől, az örök Szeretettől és abszolút Igazságtól ered." - fogalmaz XVI. Benedek pápa a Caritas in veritate kezdetű enciklikájában.
Szent Josemaría Escrivá így beszél a szeretetről: "A keresztény szeretet követelményei nem könnyen teljesíthetők; naivság volna másként gondolni. Az embertársainkkal való napi érintkezés ezt mutatja, és sajnos az Egyházon belül is így van. A szeretet arra késztet, hogy hallgassunk, különben mi mindent tudna meg mindenki elmondani szakadásokról, agresszivitásról, jogtalanságról, rágalmazásról, intrikákról. Ezt csak le akarjuk szögezni, hogy azután alkalmazzuk a megfelelő ellenszert, ami mindenekelőtt a mi személyes törekvésünk lesz arra, hogy senkit se bántsunk meg, senkivel se bánjunk rosszul, és úgy mondjunk el egy-egy rendreutasítást, hogy sohase hasson fölényesen. ...
Tévedés volna azt hinni, hogy először a humanitás és a szociális segítség műveiben kell gyakorolni magunkat, és az istenszeretetet kikapcsolni. 'Ne hanyagoljuk el Krisztust a beteg felebaráttal való törődés miatt, mert Krisztus kedvéért kell a beteget szeretnünk.' (Augustinus, De diveris quaestionibus) ... A szeretet keresi az egyesülést, az eggyé válást a szeretett személlyel; ha egyesülünk Krisztussal, egészen eltölt bennünket a törekvés, hogy életét, az odaadást, a mérhetetlen szeretetet és a halált is vállaló áldozatot utánozzuk. Krisztus alapvető döntést kíván tőlünk: vagy önzésben és magunkra maradva sorvasztjuk el életünket, vagy egész szívvel elkötelezzük magunkat a szolgáló életre.
A szeretet az, amelyről a Szentírás lángoló szavakkal mondja: 'Tengernyi víz sem tudja eloltani a szerelmet, folyamok sem tudják elsodorni' (Én 8,7) a szeretetet, amely az Istenanya szívét eltöltötte, és olyan gazdaggá tette, hogy minden ember Anyjává tudott lenni. Benne egybeolvad az Isten iránti szeretet a minden gyermekével való törődéssel. Milyen nagy lehetett a fájdalma mérhetetlenül szelíd szívének, amely a legkisebb dologra is figyelt - nincs boruk (Jn 11,3) -, mikor Jézus szenvedése alatt és halálakor ott kellet, hogy legyen a kollektív őrjöngés kitörésénél. De Mária nem beszél. Szeret, hallgat, és megbocsát, mint Fia. Ez a szeretetből fakadó erő."
Akad tehát bőségesen gondolat a lelkiismeret-vizsgálathoz valamint a következő egyházi évre tervezett teendőinkhez, elhatározásainkhoz. Az új egyházi évet bűnbánati idővel kezdjük, az adventtel. Elmélkedjünk addig is hitünkről, reményünkről és szeretetünkről.
Deo gratias!

Albertus Magnus - Doctor universalis

Szent Ferenc, Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás, Boldog Duns Scotus, Nagy Szent Albert, IV. Lateráni zsinat, ... A teológia fénykora, csúcsa az idő, melyet ezek a nevek fémjeleznek. Az Anyaszentegyház ma ismét egy nagy szentről, Albertus Magnusról, Nagy Szent Albertről emlékezik meg. 
Alexander de Hales ferences, Nagy Szent Albert és Aquinói Szent Tamás domonkos szerzetesek voltak. A két nagy koldulórend ott van a fiatal és forrongó egyetemi környezetben, ahol a kibontakozás feltételei legjobban adva vannak még akkor is, ha a világi papok és az egyetem néha küzdött a szerintük túlzottan szentszéki befolyás alatt álló szerzetesek ellen. 
Alexander Hales 1231-ben megalapította a párizsi konventuális iskolát, ahová özönlöttek a fiatal szerzetesek, közöttük a Rend egy jövendő generálisa, a toszkánai Johannes Fidanza, rendi nevén Bonaventura.
A Kisebb Testvérek Szent Ferenc szabad lelkiségétől áthatva a filozófiát nem az emberi tudásvágy gyümölcsének, hanem egy vallásos irányzatnak tekintették. A ferencesek csak annyiban foglalkoztak a filozófiai tanulmányokkal, amennyiben azok a teológiai dogmákat szolgálták, ugyanakkor hivatkoztak a platóni eszmékre és Szent Ágoston tanítására: az univerzum változó ciklusoknak van alávetve, Isten léte nyilvánvaló, az ideák világa egységes és egyszerű, a fizikai világ önállósága lehetetlenség. 
A prédikátorok rendje (domonkosok) kerülte a profán bölcsesség és a keresztény hit letéteménye közötti radikális szakítást. Céljuk az volt, hogy nyugat számára érthetővé tegyék a görög gondolkodást, tudományt. Arisztotelész műveit fordították görögből vagy arabból. 
Kölni Albert (Párizsban tanár 1245-ben) volt az első nagy keresztény peripatétikus (ők Arisztotelész követői voltak, aki állítólag sétálgatás közben tartotta előadásait, vagy vitatkozott tanítványaival.) Albert ezt írja: "Hit és erkölcs dolgában inkább kell hinni Szent Ágostonnak, mint a filozófusoknak, ha nem egyeznek a vélemények, de amikor az orvoslásról beszélünk, én inkább Gallienuszra vagy Hippokratészre bízom magam, ha a természetről van szó, Arisztotelészhez fordulok vagy olyan valakihez, aki jártas ezen a területen."
Nagy Szent Albert tanítványai között volt Aquinói Szent Tamás. Albert Padovában végezte el az egyetemet. 1223-ban csatlakozott a domonkos rendhez. Később Németországban tanult teológiát, majd a párizsi egyetem tanára lett. Ott fordította Arisztotelész műveit latinra. Kommentárokat írt a Szentíráshoz, érdekelte a természettudomány is. Sokszor kémlelte az éjszakai égboltot, vagy kíváncsian tekintett a szivárványra is. 
A tejutat is vizsgálta, valamint a kristályokat, a fénytörést. 
Élete utolsó két évtizedében a kölni dominikánus kolostorban élt és a rend ottani iskolájában tanított. Hatalmas, teljes egészében máig is feltáratlan és publikálatlan életművében kora egész tudományosságával foglalkozott. 
Ontológiájában és ismeretelméletében a mérsékelt realizmus álláspontját vallotta és a hierarchikusan rendeződő szellemi és anyagi létezőket Isten, mint első intelligencia kiáradásának tekintette.
Élete utolsó éveiben nagy határozottsággal állt ki a párizsi egyetem nyilvánossága előtt addigra már elhalt tanítványa, Aquinói Szent Tamás felfogása védelmében, akit az augusztiniánus ferences teológusok racionális intellektualizmusa miatt hevesen támadtak. A közkeletű augusztiniánus felfogással szemben az emberi akarat szabadsága mellett foglalt állást és azt hirdette, hogy a bűn megrontotta ugyan az emberi természetet, de a lélekben vannak, maradtak olyan 'isteni' szikrák, sajátos antropológiájának alapfogalmai, amelyek képessé tesznek az üdvözülésre. Arisztotelizmusának Aquinói Szent Tamás, misztikus-ezoterikus látásának Meister Eckhard volt az örököse; a hagyomány szerint ez utóbbi élete utolsó éveiben volt tanítványa Kölnben. Tanítványai és azok követői egy csoportja, az albertizmus hívei a tomistáktól és a misztikusoktól független irányzatként egészen a XV. századig nyomon követhetők a katolikus gondolkodás történetében.
Teológiáját jellemzi a pontosság és tisztaság, de ezt a szisztematikus renddel ötvözve Aquinói Szent Tamás tette teljessé. Az ő "Summa Theologiae" című műve a teológia egyik alapköve. 
Végül egy érdekesség: Kölnben található a három napkeleti bölcs ereklyéje, Boldog Duns Scotus sírja, és Nagy Szent Albert sírja. 
Nagy Szent Albert műveit (Opera Omnia) először Peter Jammy OP. adta ki 1651-ben Lyonban. Több művét 1890-1899 között Párizsban is kiadták. 
Honlapajánló:
Boldog Duns Scotus sírja

Nagy Szent Albert sírja

A három bölcs ereklyéje
Köszönjük egyik kedves budapesti olvasónknak a beküldött képeket, aki előre gondolt Nagy Szent Albertre!

2011. november 14., hétfő

Karácsonyi ajándék - CD ajánló

Johann Sebastian Bach Karácsonyi oratóriuma nívós ajándék lehet idén. Itt megrendelheti!
Részlet a műből:

2011. november 13., vasárnap

Jean de La Fontaine: A tücsök és a hangya

Mit csinált a tücsök nyáron?
Csak muzsikált hét határon.
Aztán jött a tél a nyárra,
s fölkopott a koma álla.

Szomszédjában élt a hangya:
éhen ahhoz ment panaszra,
s arra kérte, egy kevéske
búzát adjon neki télre.

"Búzát? - szólt a hangya sógor. -
Már ez aztán sok a jóból!
Tél elején sincs búzád már?
Hát a nyáron mit csináltál?"

"Mit csináltam? Kérem szépen
muzsikáltam - szólt szerényen
tücsök mester. - Aki kérte,
nótát húztam a fülébe."

"Nótát húztál, ebugatta?
Nohát akkor - szólt a hangya -
járd el hozzá most a táncot!
Jó mulatságot kívánok."

Advent 2011 a szentkereszti blogon!

Ebben az évben is együtt készülhetünk Urunk Megtestesülésének ünnepére, a karácsonyra. November 27-től folyamatosan, egészen december 24-ig tartalmas bejegyzésekkel várjuk Önöket! Lesznek imák, képek, zenék, versek, gondolatok, elmélkedések... Mindez egy külön blogon! A hit útján oldalunkhoz hasonlóan most egy adventi blogot hozunk létre. Ezzel megkezdjük a felkészülést a karácsonyra, valamint az új egyházi évre is. A következő egyházi évben lesz A hit évének a megnyitása, a II. Vatikáni zsinat 50 éves évfordulója. Jézus megtestesülése olyan ajándék számunkra, amely az Isten lényegét nyilatkoztatja ki számunkra: "az Isten szeretet". 
Az új blogon az első bejegyzés november 26-án délután lesz!

Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek gondolatai az évközi 33 vasárnap evangéliumához

A tehetetlenség érzése ellen

A talentumokról szóló mai példabeszédben azokról van szó, akik azt gondolják: - Mit tudok már én, egy kis ember, egy kis asszony tenni? Már semmin sem tudok változtatni! Ezért inkább nem is csinálok semmit! Azt gondolom, ez a példabeszéd egy olyan élethelyzetet céloz meg, amit manapság a társadalomban és az egyházban sok embert megért: Ez pedig a tehetetlenség érzése! Vegyük szemügyre a példabeszédet! Egy gazdag ember elutazik, és vagyonát erre az időre rábízza munkatársaira. Természetesen azzal az elvárással, hogy ők azzal rendesen gazdálkodjanak, hogy a pénze gyarapodjék arra az időre, mikor ismét visszatér. Ezen a ponton tekintettel van embereinek képességeire.
Három hivatalnoka közül kettő tényleg jól használta talentumait, és a megbízható kezekbe adott vagyont megkétszerezték. Ennek megfelelően főnökük nem csak hogy megdicsérte, hanem busásan meg is jutalmazta őket. A mai banki körökben használatos kifejezéssel élve – tekintélyes „bónuszt” fizetett ki nekik.
A gond a harmadikkal van, aki a legkevesebbet kapta. Mindenek előtt róla van szó Jézus példázatában. A rábízott pénzösszeget egyszerűen elásta. Ez kevesebb, mint a másik kettőé. Ám az mégsem annyira kevés, ha arra gondolunk, hogy egy „talentum ezüstpénz” kb. 30 kg. ezüstnek felel meg. Egyszóval ezt az ezüst pénzösszeget egyszerűen elásta, hogy biztosan ne tegyen semmit rosszul. Joggal gerjedt főnöke haragra az effajta beállítottságon. Legalább leköthette volna ezt az összeget a bankban.
De Jézusnál nem pénzüzletről van szó. Más talentumra gondolt. Egyéb iránt a mi „talentum” szavunk „adottság” értelme Jézusnak ebből a példabeszédéből ered! Azokról a javakról beszél, amiket Isten minden emberre rábízott, azokról az adományokról, amiket Krisztus az ő tanítványaira feladatként hagyott. Ma úgy az egyházban, mint a világban nagy a kísértés, hogy elássuk tulajdon talentumunkat, mert sokakban megvan a tehetetlenség érzése: - Mit is tudok én egymagam már végbe vinni, és megváltoztatni? Pontosan erről van szó. Amennyiben én „csak” egy talentumot kaptam, mégis tudok vele gazdálkodni. Jézusnál elsősorban a hitről van szó. Ez a ránk bízott igen értékes kincs. Ássam el? Rejtsem el mások elől? Vagy adjam tovább? Nyerjek meg ehhez másokat? Mindenki elhiheti, hogy ezt teszem! Erre bátorít Jézus! (fordította: P. Tóth Vencel ofm)

2011. november 12., szombat

Évközi 33. vasárnap - homília

Az egyházi év végéhez közeledve az evangéliumok és az olvasmányokban sorra a végidők gondolata kerül előtérbe. A mulandóság szomorú ténye, nincs vissza út. A földi dolgok csupa csalfaság. Mi marad az emberből? Mi marad a rég letűnt kultúrákból? Az örökkévalóság emlékei. A legősibb civilizációkból visszamaradt csontvázai, a melléjük temetett túlvilágba mutató jelek, tárgyak. Vagy az egyiptomi piramisok, amelyek ugyancsak az örök élet jelei, a túlvilág emlékművei illetve az ősi keresztény templomok.
Mi is azzal szembesülünk, mi marad a mi életünkből? Mi marad utánunk? Elhibázott lépéseink szomorú valósága, bűnbánatunk gyümölcse és a szeretet cselekedetei. Csupán ez az, ami megmarad, örökre. Az anyagvilág szertehullik, az idő kifolyik a kezünkből. De tudjuk, a szeretet örök, és az abból fakadó tettek, jócselekedetek örökre megmaradnak.
Az evangéliumban szereplő talentum nagyon nagy összeget képvisel. Szimbolikusan jelenti azokat az adományokat képességeket, amelyeket az ember kapott a mennyei Atyától. Mindenki az ő nagylelkűségéből kap adományt. Hogy használja, kamatoztassa, Isten országának építésére és a lelkek javára fordítsa. Első hallásra úgy tűnik, mintha örök üdvösségünk az okos emberhez hasonlóan a teljesítménytől függne. De nem erről van szó.
Aki az Istentől kapott két vagy több talentumot sikerrel forgatta, elnyerte az üdvösséget. Az egy talentummal rendelkező, eredménytelen és mihaszna szolgát pedig kidobták a külső sötétségre, ahol csak sírás és fogcsikorgatás várt rá. Példabeszéd szerint úgy tűnik, mintha jutalomban csak azok részesülhetnének, akik sok sikert arattak: akinek van, még adnak, hogy bőven legyen neki. Nem kerülheti el figyelmünket, hogy ebben az evangélista nyomatékosan is kihangsúlyozza: senki sem köteles erejét felülmúló teljesítményekre.
Az Istentől nyert adományok szellemi képességeinkhez hasonlíthatók. Így a kitűnő nyelvérzék sem használ sokat, ha nincs meg valakiben a szorgalom és készség valamely idegen nyelv elsajátítására.
Istentől minden ember kapott valamilyen képességet, ki egyet, ki kettőt vagy éppen ötöt, amelyet aztán mindenki köteles felnőtt öntudattal és felelősséggel kamatoztatni. Mert eljön a számadás napja, amikor lehull a lepel, nincs többé álarc, színt kell vallani, mit tettem Isten adományaival? Jaj annak, aki eltékozolta Ura vagyonát! Az ilyen embernek vajon milyen sorsa lesz? Nem marad más számára, mint bízni az isteni irgalomban!
Különös egybeesés, hogy a mai napon ünnepeljük plébánia templomunk titulusát, minden magyar szentet. Életük kiváló példa és tanúság arról, hogyan is kell okos és bölcs ember módjára kamatoztatni mindazt, amit Istentől ajándékba kaptunk.
A magyar szentek  sokaságához, ünneplő, éneklő karához csatlakozunk mi is.
Hazánk az 1000 év alatt sokat szenvedett külső támadásoktól, irigykedő öntelt és önhitt királyoktól, akik azt hitték, a gazdagság ingyen jár. De nem így van, mert meg kell dolgozni érte. Sokat szenvedtünk már, nem csak külső támadásoktól, hanem sajnos ömagunk butasága okozta döntések miatt, amikor elfeledkeztünk róla, mi az Úré vagyunk. Amikor hitünket és reményünket fölcseréltük a tehetség alkotta földi javakkal.
A magyar szentek karában bőven találunk hitvallókat, vértanúkat, szüzeket, szerzeteseket, hithirdetőket. De találunk családos embereket is férfiakat és nőket, akik az élet legkülönbözőbb terein dolgoztak odaadással, hittel és becsülettel.
A magyar szentek sorában ott vannak az elmúlt rendszerek névtelen vértanúi, hitvallói, akiket a Dunába lőttek, mert nem tagadták meg hitüket, nem álltak be a zsarnokság gépezetébe
Ott vannak a csendes vértanúk is. Akik emelt fővel viselték a megalázást, az ellehetetlenítést és tűrtek. A hitükhöz hűséges eleink csendes és keserves könnyeiről sohasem feledkezhetünk meg. Köteleznek minket. Az ő szenvedéseik, csendes vértanúságuk akár az ország kényszerűségből történő elhagyása is figyelmeztessen minket. Kapjunk észbe! Az ő szenvedéseik nem egy értelmetlen dolog volt, hanem sok kegyelmet hordoz azok számára, akik most élnek. Erőt kell merítenünk belőle!
A hitet tovább kell adnunk. Abban a hitben kell nevelnünk gyermekeinket, a jövő drága zálogát, Isten drága kincseit, amit mi is szüleinktől kaptunk. Mert ez a hit adott erőt nekik az életben maradáshoz.
A másik dolog, amit feltétlen megtanulhatunk szent eleinktől, példaképeinktől, az üdvösség reményét. Mert, ha nem remélték volna az üdvösséget, sohase lettek volna vértanúk. Ők nagyon jól tudták, „a mi hazánk a mennyben van!” Ezen a nemes ünnepen tekintsünk föl drága nemzetünk szentjeire, boldog emlékű eleinkre. És mindenekelőtt adjunk hálát Istennek az Ő végtelen, mindent megelőző szent kegyelmeiért. Mert aki felismeri az Ő szándékát és együttműködik vele, életét csodák kísérik, és az Úr dicsősége ragyogja be élete útját.
Ezért égetünk drága tömjént, szentjeink ereklyéinek tiszteletére, ami nem más, mint a földön élő ember teljes hódolata. Legyen dicséret az Úrnak örökkön örökké. Mert Ő nem feledkezik meg választottairól, a földön élő, küzdő teremtményeiről. A magyar szentek közbenjárása esdje ki számunkra Istennél mindazon kegyelmeket, amelyekre szükségünk van. Segéljenek minket az üdvösségre vezető zarándokutunkon!
Hogy majd együtt örvendezhessünk a mennyben, Isten dicséretét zengve. Ámen

2011. november 11., péntek

11.11.11

2011. 11. 11. Érdekes egybeesés a mai dátum. Három tizenegyes. Ilyen százévenként egyszer történik. Megkezdődnek a bálok, ilyen napokon pedig sokan kötnek házasságot, illetve a mai szent is igen népszerű: Szent Márton. Sül a libacomb, a friss lilahagyma és kenyér illata és az újbor békét visz a közösségbe. 
Szent Márton járjon közben értünk, hogy képesek legyünk jézusi módon élni, és megtérjünk arra az útra, melyet ő mutatott, és amit Márton utánozott: hiszen megosztotta köpenyét. 

Évközi 33. vasárnap - énekrend a Graduale HungaricumbólElhunyt Szakál Antal pomázi plébános

Szakál Antal Nagykamaráson született 1935. november 16-án. Pappászentelték Budapesten, 1960. április 2-án (Szeged-Csanádi egyházmegyében). Inkardinálva a székesfehérvári egyházmegyébe 1983-ban lett,  az Esztergom-Budapesti főegyházmegyébe 1993-ban.
 Kántor volt Alsószentivánban 1960–64 között, Halásztelken 1964–68 között, kántor-sekrestyés és pénzbeszedő Tökölön volt 1968–83 között. Itt volt káplán is 1983–tól 1986-ig. Plébános lett Rácalmáson 1986–92 között. 1992-től ő volt a pomázi plébános.
Oldallagosan ellátta a csobánkai Szent Anna plébániát 2006-tól. Esperes 1995 – 2005, é. esperes 2006 –.
Nyugodjék békében!

2011. november 10., csütörtök

Giuseppe Verdi: Attila

Verdi háromfelvonásos operájának ősbemutatója 1846. március 17-én volt Velencében. Magyarországon először 1972. július 7-én mutatták be a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. 
A szereplők: Attila, hunok királya (basszus), Uldino, Attila rabszolgája (tenor), Odabella, Aquileia urának leánya (szoprán), Ezio, generális (bariton), Foresto, aquileiai lovag (tenor), I. Leó pápa (basszus). A cselekmény rövid leírását elolvashatja itt
Az opera első felvonásának utolsó jelentében szerepel Nagy Szent Leó pápa és Attila találkozása. Idézet az opera szövegkönyvéből:
ATTILA, KÓRUS
Ki jő?
(Fehérbe öltözött hajadonok és gyermekek,
élükön Leóval és hat öreggel.) 
HAJADONOK, GYEREKEK
Világosítsd meg tévelygő érzékeinket,
lehelj szeretetet keblünkbe!
Győzd le az ellenséget és
áradjon szét a béke édes nyugalma! 
ATTILA
Uldino! Ez a fenyegető kísértet!
Szembeszállok véle!
Ki tart vissza? 
LEO
Csak a halandók ostorozását
bízták reád.
Fordulj vissza! Itt zárva az út:
ez az istenek földje! 
ATTILA
Nagy Isten! Ugyanazok a szavak, miket
a félelmetes látomás vésett agyamba.
Nem! Nem álom, mi most elönti lelkem.
Két óriás, kik betöltik az eget...
láng a szemük, láng a kardjuk...
lángoló hegyük engem ér. Jaj!
Álljatok meg, szellemek!
Itt az ember meghátrál,
az istenek előtt leborul a király! 
KÓRUS, ULDINO
Bennem, ki süket
a testvérek panaszaira is,
ki csak vérre, csatára szomjazom,
néhány gyáva siránkozó hangja
miféle új érzést kelt? Miféle hatalom ez?
A hunok királya először borult a földre! 
LEO, ODABELLA, FORESTO, HAJADONOK
Ó, tekintsd az Örökkévaló hatalmát!
egy pásztorfiú legyőzte Góliátot,
egy alázatos szűz üdvöt hozott az embernek,
ismeretlenek elterjesztették a hitet.
Az alázatos és kegyes tömeg előtt
most meghátrál a pogányok királya!

Az alábbi videón az első felvonásból látható részlet, az említett jelenet 16:45-től van. Riccardo Muti vezényel. 

Egység a pápával, egység a hitben - Nagy Szent Leó pápa emléknapja

Ma Nagy Szent Leó pápára emlékezik az Anyaszentegyház. 400-ban született az itáliai Toszkánában és 461-ben halt meg Rómában. 
Leó pápának nagy érdeme van a péteri szolgálat tudatosulásában. Előtte Damasus pápa volt az első, aki Jézusnak Péterhez intézett szavait (Mt 16,19) kizárólag Péterre és Róma püspökére vonatkoztatta. Általában ezt minden püspökre vonatkoztatták azelőtt. Leó pápa szerint a pápa Péter vikáriusa, az ő széke többet ér a sírnál. Péter kormányozza misztikus módon az egyházat, Krisztus csak uralkodik. Róma püspöke az egész egyház 'princepse'. 
A mai zsolozsma olvasmányos imaórájában a második olvasmány Leó pápa beszédéből van. Ebben így fogalmaz: "Szeretteim, osztatlan tehát a mi közösségünk a hit és a keresztség egységében, és egyetemes a méltóságunk a boldog Péter apostol oly szent szava szerint: Ti, mint élő kövek, épüljetek fölé leüti templommá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Tehát választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulaj donul kiválasztott nép vagytok (l Pét 2, 5. 9)."
Az az egység, melyet a szent pápa megfogalmaz, Krisztusban gyökerezik, és a keresztségben. Mindenki Krisztussal van egységben, de ehhez egységben kell lenni az álatala kijelölt fővel, aki a földön Krisztus helytartója. Hogyan lehetünk egységben Krisztussal, ha nem vagyunk egységben a pápával? 
A pápával való egység minden szinten szükséges: az egyházi hierarchiában és a hívők körében is. Ez az egység elsősorban szavának meghallgatásából és megértéséből fakad. Vagyis figyelni kell Péter utódának szavait, tetteit, mert azokkal a hit útján vezeti a rá bízott nyájat. Ez a mai világban, amikor az interneten keresztül szinte percek alatt bárhol a világon olvasható a pápa nyilatkozata, beszéde, vagy látható a pápai liturgia videón, nem lehetetlen. Ezután pedig meg kell érteni szavát minden feltétel nélkül. Nagy Szent Leó pápáról állították (állítjuk), hogy az apostolok hitével egységben állt. Amennyiben a pápa egységben van az apostolok hitével, az a hitbeli egység. És ha a nyáj, amely a legfőbb pásztor vezetése alatt zarándokol, követi ezt az egységben lévő pápát, akkor lesz ő maga is egységben. Ez az egész Egyház egységéhez vezető út. Nem saját, kreált, kitalált utakat kell járnunk, hanem a Péter utóda által mutatott úton kell járnunk. 
Leó pápa a pogánysággal szemben is megvédte az igaz hitet. "Abban az időben Attila pusztította Itáliát, Szent Leó pedig három nap és három éjjel imádkozott az apostolok templomában, majd így szólt övéihez: „Aki követni akar, kövessen!” Mikor Attilához közeledett, az, amint meglátta Szent Leót, leszállt a lováról, lábaihoz borult, és azt mondta, hogy kérjen, amit csak akar. A pápa azt kérte, távozzék Itáliából, s foglyait engedje el. Eközben Attilát emberei elkezdték dorgálni, hogy a világ urát egy pap győzi le, de Attila így felelt nekik: „Ügyelek magamra és rátok is. A pápa jobbján egy félelmetes harcost láttam állni kivont karddal, aki ezt mondta: »Ha nem engedelmeskedsz neki, a tieiddel együtt elveszel«." (Jacobus de Voragine: Legenda Aurea)
Nagy Szent Leó pápával sok későbbi pápa párhuzamba állítható, akár korunk pápái is. Most csupán egy a kérdés: hajlandóak vagyunk-e követni is őket?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...