A SZENT KERESZT OLTALMÁBA AJÁNLOTT BLOG. XVI. BENEDEK PÁPA ÉS ACKERMANN KÁLMÁN ATYA TISZTELETÉRE AJÁNLOTT BLOG.

2011. június 30., csütörtök

Jézus Szent Szíve ünnepe

Jézus Szíve oltárkép
a bécsi Stephansdom-ban
Az ünnep gyökerei a középkorra nyúlnak vissza. Alacoque Szent Margit látomása alapján lett hivatalos ünnep. "Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszárát, hanem 34az egyik katona oldalába döfte a lándzsáját. Nyomban vér és víz folyt belőle." (Jn 19,33) János tanúsága az ünnep alapgondolata. A kereszten átszúrták Jézus szívét. A támadó lándzsa a bűn jelképe, a Szív pedig Isten irgalma. 
XVI. Benedek pápa ezt írja 'Deus caritas est' enciklikájában: "Kereszthalálában történik meg teljesen Istennek az az önmaga ellen fordulása, melyben önmagát ajándékozza oda, hogy az embert újra fölemelje és megmentse – ez a szeretet legradikálisabb formája. A Jézus átszúrt oldalára emelt tekintet, amelyről János beszél (vö. 19,37), megérti, hogy mi volt ennek az írásnak a kiindulópontja: „az Isten szeretet” (1Jn 4,8). Ezt az igazságot Jézus átszúrt oldalában lehet szemlélni, és belőle kiindulva lehet meghatározni, hogy mi a szeretet. Ebből a látásból találja meg a keresztény ember életének és szeretetének útját." (12.)
A katolikus egyház tanítása szerint ebből az átszúrt sebből születik meg az Egyház. "Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám" - mondja Jézus. Viszont akkor még nem kapták meg az apostolok a Lelket, aki feltárja számukra a hit értelmét és titkait. Jézus megdicsőült a kereszten, ahol vérét ontotta. Ebben az áldozatban és a Lélek kiárasztásában rejlik az Egyház születése. A kereszthalál új teremtés. Ahogyan a világ teremtésekor "Isten Lelke lebegett a vizek felett", úgy most is a Lélekben teremti újjá Isten az emberiség életét egy új szövetségben. 
A Jézus Szíve-tisztelet fő tejesztői a jezsuiták voltak a 17. században. Szokás minden hónap első péntekén Jézus Szíve tiszteletére szentmisét bemutatni. Az ünnep gondolatának középpontjában az engesztelés van. 

Engesztelő imádság Jézus szentséges Szívéhez

Édes Jézus, kinek túláradó szeretetét az emberek iránt nagy hálátlanul annyi nemtörődéssel, hanyagsággal, megvetéssel viszonozzák, íme mi oltáraid előtt leborulva különös tisztelettel kárpótlást akarunk nyújtani az emberek bűnös közönyösségéért és a sérelmekért, amelyekkel szerető Szívedet mindenfelől illetik.
Azonban megemlékezünk róla, hogy valamikor mi is ilyen méltatlan magatartást tanúsítottunk, azért mélységes fájdalomba borulva először is mimagunk számára kérjük irgalmadat. Készek vagyunk önkéntes engeszteléssel elégtételt adni nemcsak a magunk bűneiért, hanem mások vétkeiért is, akik az üdvösség útjától messze eltévedve, hitetlenségükben megátalkodott szívvel, Hozzád, a pásztorhoz és vezérhez, szegődni nem akarnak, avagy a keresztségi fogadalmat lábbal tapodva a Te törvényed édes igáját lerázták. 
Mindezeket a szánandó bűnöket összesen és általában kiengesztelni törekszünk, egyenkint pedig jóvátenni akarjuk: az életmód és az öltözködés fényűzését és szemérmetlenségét, a romlottság számtalan tőrvetését az ártatlanok lelkére, az ünnepnapok megszegését, a Te nevedre és szentjeidre szórt szörnyű káromlásokat, a Te földi helytartód és a papi rend gyalázását, magának az isteni szeretet szentségének mellőzését, vagy hajmeresztő szentségtöréssel illetését, végül a nemzetek hivatalos bűneit, amelyek a Te általad alapított egyház jogaival és tanító hivatalával szembeszállnak.
Óh, vajha ezeket a bűnöket saját vérünkkel lemoshatnók!
Most pedig a megsértett isteni méltóság kárpótlására fölajánljuk Neked ugyanazt az elégtételt, amelyet Te egykor az Atyának a kereszten bemutattál és oltárainkon naponkint megújítasz, a Szűzanyának, minden szenteknek s a jámbor híveknek jóvátételeivel együtt, és szívből megígérjük, hogy a magunk és mások régi bűneit, úgyszintén nagy szereteted semmibevételét ezentúl erős hittel, tiszta erkölcsökkel, az evangéliumi törvény, különösen a szeretet parancsának tökéletes megtartásával, amennyiben rajtunk áll és a Te kegyelmed megsegít, jóvátesszük; másrészt minden Téged érhető sérelmet erőnk szerint megakadályozunk és a Te követésedre minél több embert megnyerünk. 
Fogadd kérünk, kegyes Jézus, az engesztelő szent Szűz Mária közbenjárására ezt az önkéntes engesztelő hódolatot és tarts meg minket hűségesen köteles szolgálatodban mindhalálig a végső állhatatosság nagy kegyelmének erejével, hogy valamennyien eljussunk végül abba a hazába, ahol Te az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké. Amen.

14. Kölni Liturgikus Napok

Augusztus 24-27 között rendezik meg Herzogenrath bei Aachen-ben a Liturgikus Napokat, immáron 14. alkalommal. Az idei téma: igaz-valódi-lényegbeli; Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben és annak jogosultsága a liturgikus formákban. 
A program során szó lesz a liturgikus megújulásról, arról, hogy Jézus akart-e rítust, a folytonosságról, a liturgikus zenéről, a Trienti misekönyvről...
Az eseményt több német egyházmegye is támogatja. A program kerete a zsolozsma végzése és a szentmise lesz.
(A részvételi díj naponta egy fő számára 40 Euro, házaspároknak 60 Euro, diákoknak 25 Euro. A díj tartalmazza az utazást is az Aachen-i dómhoz.)  

2011. június 29., szerda

AD MULTOS ANNOS VIVAT!
A péteri primátus

Ezen a mai ünnepen elmélkedjünk a péteri primátusról. Arról, hogy Jézus Péterre bízta Egyházát, melyen a "pokol kapui nem vesznek erőt".
Egy angol cikk nyomán készült írást ajánlunk figyelmükbe. A szerző erejét nem kímélve hirdeti a katolikus hitet, kifejti a dogmákat, az Egyház tanítását, ezzel segítve a magyarul beszélő hívek tájékozódását és lelki-szellemi fejlődését. A cikk itt olvasható.

Szent Péter és Pál apostolok ünnepe

Péter és Pál apostolok oroszlánrészt vállaltak az Egyház elindításában. Szent Péter az apostoli testület elismert feje. Nagy érdeme tehát, hogy Krisztustól megerősített tekintélyével és a mindnyájunk által ismert különleges megbizatással összetartotta Krisztus követőit, az első keresztény egyházközségeket. A pogány Rómában, az akkori világ fővárosában elhintette a keresztény hit magvait, és életerős egyházközséget szervezett. Mit tett még? Meghalt Krisztusért. Vérével öntözte a zsenge vetést.
Szent Pál élete első felében üldözte a keresztényeket. A damaszkuszi úton tért Krisztushoz és lett fáradhatatlan katonája, választott edénye élete végéig. Elemésztette önmagát Jézus Krisztus ügyéért. Nem sajnált semmiféle fáradságot, hogyha Jézus ügyéről volt szó.
Krisztus tette őket naggyá, az Isten különös kegye emelte föl őket.
                                                                                Mindennapi kenyér, SzIT, 1973.

"Te Péter vagy..."

2011. június 28., kedd

A Szentatya kipróbálja az új ajándékát60 éves papi jubileum

A kézrátétel pillanata
Hatvan éve, 1951. június 29-én szentelték pappá Joseph Ratzingert, XVI. Benedek pápát. A Vatikán ebből az alkalomból új internetes oldalt is közzétett saját honlapján.
2006. szeptember 14-én a Freising-i székesegyházban (ahol pappá szentelték) XVI. Benedek pápa ezt mondta:
"Ez a pillanat örömmel és hálával tölt el. (...) Hálás vagyok, hogy visszatérhettem a Freising-i katedrálisba. Most, hogy visszajöttem a dómba, sok emlék jön elő, látom a régi társakat, a fiatal papokat... Ahogyan itt feküdtem leborulva a földön, befedve a Mindenszentek-litániájával, kérve minden szentet, tudva, hogy ezen az úton nem vagyunk egyedül, hanem a nagy szentek és a velünk élő szentek együtt járnak velünk, a hívők ma, holnap és holnapután támogatnak minket. Azután a kézrátétel pillanata... Faulhaber bíboros Jézus szavait mondta: "Nem hívlak többé szolgának, hanem barátaimnak". A papszentelés Jézus barátainak közösségébe vezet, akik arra hivatottak, hogy Vele legyenek, és hirdessék üzenetét."

Az újmisés Joseph Ratzinger 1951. nyarán

2011. június 27., hétfő

news.va

Ma mutatták be az új vatikáni portált, mely a news.va címen érhető el. XVI. Benedek pápa egy ún. táblagéppel nyitotta meg elsőként az oldalt tegnap délután. Ezzel kifejezte érdeklődését az új digitális eszközök iránt. Ezen a portálon elsősorban a L'Osservatore Romano, a Vatikáni Rádió és a CTV adásait lehet megnézni majd. Celli érsek szerint a jubiláló L'Osservatore Romano újság, a 80 éves Vatikáni Rádió hitelesen és hűen szolgálták az egyházi médiát. Az első hónapban olasz és angol nyelven lesz olvasható.
Azt is közölték, hogy ezzel együtt a hivatalos vatikáni honlap nem szűnik meg teljesíteni eddigi küldetését.
Az új honlap ajándék is a pappá szentelésének 60. évfordulóját ünneplő Szentatya számára. Itt ugyanis elérhetőek tanításai, beszédei, a vele kapcsolatos események, képek, videók.
Blogunkon oldalt az ajánlott oldalak között ezentúl ez az oldal is megtalálható.

Nyári ajánlat - II.

Ebben a hónapban már ajánlottunk egy gyönyörű nyári úticélt, a bajorországi Ettal városkát. Most irányt váltunk, és az Umbria-i olasz várost, Orvieto-t ajánljuk figyelmükbe.
Amennyiben Szlovénián keresztül utazunk autóval, 36.000 forintos benzinköltséggel kell számolni (csak oda). A 10 óra 22 perces út 1113 kilométeres távolságot jelent.
Orvieto egy vulkáni tufa alkotta hegy csúcsán helyezkedik el. Orvieto elsősorban gótikus katedrálisáról ismert. Bent, a San Brizio kápolna falain Fra Angelico és Lucia Signorelli művészek freskói vannak.
A látványosságok közé tartozik a pápai rezidencia, néhány etruszk rom, a földalatti város...
A város hangulatát csak fokozzák a szűk, romantikus utcák, melyekben bolyongva az ember elfelejti gondjait... Orvieto tagja az úgynevezett Cittaslow mozgalomnak, melynek célja a mai felgyorsult élet tempójának visszafogása.
Orvieto-ban találunk 1-4 csillagos szállodákat, reggeliző- és kávézó helyeket, éttermeket. (Egy négycsillagos szállodában 110 Euró egy szoba teljes ellátással - ez a maximum ár.)
Múzeumok, színházak, mozik, könyvtárak, fürdők segítik a kikapcsolódást.
A székesegyházat a XIV. században építették Mária mennybevétele tiszteletére. A gótikus homlokzat a késő-középkor egyik remekműve. Az itáliai gótika eredeti vonásai a klasszikus örökség kikerülhetetlen befolyásának tulajdoníthatók. A másik meghatározó tényező a kolduló rendek, főként a domonkosok és a ferencesek tevékeny jelenléte volt.
A belső tér kereszt alakú. Az orgona 5585 sípos, a XV. században építették, de a XX. században újratervezték.
IV. Orbán és IV. Márton pápa is élt ebben a városban. A pápai palotát eredetileg a XIII. században kezdték el építeni, de 1309-ig befejezetlen maradt. 1550-ben a katedrális számára adták át, majd 1896-ban múzeum lett - a mai napig is múzeumként működik.
A vidék híres borairól, valamint közel van Assisi és Róma is...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...